Alcoy/Alcoi

Verdú Pons, Jordi Raül

6,10€ 5,79€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
10,00€ 9,50€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Verdú Pons, Jordi Raül

6,55€ 6,22€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
5,95€ 5,65€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Barbery, Muriel

6,95€ 6,60€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 36,72€
38,88€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
SAP E3 Drawing&Painting/Basic/16
Socis 10,40€
10,95€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
SANSY S3 Castellano/Argo
Socis 37,10€
44,06€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
MARFIL S4 Mundo sonidos/16
Socis 21,12€
25,08€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
SAP E3 Crafts/16
Socis 13,25€
13,95€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
MARFIL S4 Mundo sonidos-cuad./16
Socis 17,16€
20,38€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
SAP E4 Drawing&Painting/Basic
Socis 10,40€
10,95€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
SAP E4 Crafts/15
Socis 13,25€
13,95€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
v Nou unitats, amb una complexitat progressiva. vContinguts adaptats als estàndards d'aprenentatge de cadanivell. v Propostes de treball variades i guiades. vExplicacions completes i raonades, que reforcen l'autonomia dels estudiants. v Propostes de treball pràctiques i contextualitzades, orals i escrites, individuals i de grup. v Autoavaluacions, perquè l'alumnat iel docent puguen ser conscients del nivell d'assoliment dels continguts de cada unitat. Els materials delProjecte Xarxa... v Proposen una gran quantitat de textos adequats a l'edat. v Posen un èmfasi especial enla comprensió lectora, oral i oberta. v Combinen activitats de tipologies diverses, de resposta tancada ioberta. v Ajuden a assoliar les competències clau. vInclouen activitats individuals i de grup, audicionsde textos i tasques que requereixen l'aplicació de tècniques de treball vàries.
Socis 37,68€
44,75€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
? Per a repassar conceptes difícils. ? Com a complement de les classes o per a períodes no lectius. ? Continguts coordinats amb Comunica 3. ? Activitats pràctiques i variades, de resolució senzilla. ? Treball dela gramàtica, l'ortografia, la tipologia textual, ellèxic...
Socis 14,32€
17,01€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
En el projecte Saba per a Ciències socials partim decontextos pròxims a l'alumne amb la finalitat que valore la utilitat del que està aprenent i que comprengaque pot millorar el seu entorn. Així facilitem la motivació per aprendre i aconseguim un aprenentatge significatiu. Apostem pel suport gràfic, i acompanyem l'exposició de continguts amb una proposta rica en il·lustracions i cartografia, que facilita l'aprenentatgeper observació.Proposem reforçar l'aprofitament didàctic de la imatge.A través de Sabadigital, t'oferim un entorn de treball personal. Integrem eines del móndigital que enriquiran les teues classes d'una manerasenzilla i segura. Posem les TIC al servei de la ciència i diversifiquem el tipus d'activitats.
Socis 40,24€
47,79€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
En el projecte Saba per a Ciències socials partim decontextos pròxims a l'alumne amb la finalitat que valore la utilitat del que està aprenent i que comprengaque pot millorar el seu entorn. Així facilitem la motivació per aprendre i aconseguim un aprenentatge significatiu. Apostem pel suport gràfic, i acompanyem l'exposició de continguts amb una proposta rica en il·lustracions i cartografia, que facilita l'aprenentatgeper observació.Proposem reforçar l'aprofitament didàctic de la imatge.A través de Sabadigital, t'oferim un entorn de treball personal. Integrem eines del móndigital que enriquiran les teues classes d'una manerasenzilla i segura. Posem les TIC al servei de la ciència i diversifiquem el tipus d'activitats.
Socis 39,92€
47,41€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El projecte Saba per a Ciències Socials promou la reflexió i el saber fer a través de la contextualitzaciódels continguts i l'aprenentatge visual.Et presentemSaba: un projecte global per a totes les etapes educatives basat en un model sòlid d'educació en valors,en l'eix del qual es troba l'alumne i la millora delsseus resultats a través de l'atenció als diferents ritmes i estils d'aprenentatge. Un projecte que naix des de la vocació de servei i suport al mestre en la seua tasca, i el dota dels recursos idonis per al seudia a dia. I que és el reflex del nostre compromís amb l'educació a través de la introducció flexible de noves metodologies i tecnologia eficaces per a la millora de la qualitat educativa.
Socis 28,36€
33,68€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El projecte Saba per a Ciències de la Naturalesa planteja interrogants i experiències atractives que fomenten la curiositat dels alumnes, els fa partícips en la construcció del coneixement i promou la il·lusió per aprendre.
Socis 28,36€
33,68€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El proyecto SAVIA para Matemáticas se desarrolla a través de tres ejes fundamentales: un programa específico de cálculo mental, el trabajo de las matemáticas manipulativas y la resolución de problemas.En 2º los alumnos aprenderán Matemáticas junto a Irene, uno de los miembros de la pandilla de la ardilla. Los problemas matemáticos son retos para ella y disfruta muchísimo resolviéndolos. Solo abandonaría los enigmas matemáticos por un partido de futbol con sus amigos.Con unprograma específico de Cálculo mental, que se articula en torno a dos bloques rutinas diarias que mejoranla agilidad mental del alumno a través del juego y trabajo de estrategias de cálculo mental mediante estrategias de descomposición. Se incluye una sección entodas las unidades.En Saviadigital se encuentran herramientas para trabajar este programa de manera individual o en gran grupo.El programa de Resolución de problemas se centra en este curso en el razonamiento.Elprograma de Matemáticas manipulativas, facilta la comprensión de contenidos desde la experiencia y en 2.º,se aborda desde el cuaderno Taller de matemáticas manipulativas.El libro del alumno incluye TALLER DE MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS, un cuaderno para trabajar enel aula con el material de la caja de aula.
Socis 37,88€
44,98€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
v Nou unitats, amb una complexitat progressiva. vContinguts adaptats als estàndards d'aprenentatge de cadanivell. v Propostes de treball variades i guiades. vExplicacions completes i raonades, que reforcen l'autonomia dels estudiants. v Propostes de treball pràctiques i contextualitzades, orals i escrites, individuals i de grup. v Autoavaluacions, perquè l'alumnat iel docent puguen ser conscients del nivell d'assoliment dels continguts de cada unitat. Els materials delProjecte Xarxa... v Proposen una gran quantitat de textos adequats a l'edat. v Posen un èmfasi especial enla comprensió lectora, oral i oberta. v Combinen activitats de tipologies diverses, de resposta tancada ioberta. v Ajuden a assoliar les competències clau. vInclouen activitats individuals i de grup, audicionsde textos i tasques que requereixen l'aplicació de tècniques de treball vàries.
Socis 37,68€
44,75€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
En el proyecto Savia para Matemáticas partimos de situaciones próximas al alumno. Acercamos la teoría desde situaciones cercanas, apoyándonos en imágenes e ilustraciones, para provocar la motivación por aprendery conseguir así un aprendizaje significativo. Favorecemos el aprendizaje autónomo aumentando el número deactividades resueltas y su aplicabilidad para que elalumno pueda llevar a cabo un aprendizaje más autónomo. También incrementamos el número de actividades propuestas adaptándose a los distintos niveles de los alumnos.Apostamos por las nuevas tecnologías, proponiendo trabajar los contenidos más significativos a través de Geogebra, programas de geometría dinámica, en los que el alumno tiene una participación activa.A través de SaviaDigital, te ofrecemos un entorno de trabajo personal. Integramos herramientas del mundo digitalque enriquecerán tus clases de manera sencilla y segura. Ponemos las TIC al servicio de las matemáticas,y diversificamos el tipo de actividades
Socis 39,96€
47,45€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
3 quaderns per curs, un per a cada trimestre. Coordinats amb els continguts dels llibres de text. Com a complement de la tasca diària a l'aula. Com a reforç enperíodes no escolars. Treball de la comprensió lectora, l'ortografia i la morfosintaxi. Activitats lúdiques i diverses amb espai suficient per a escriure. Ambcentres d'interés pròxims al món infantil.
Socis 7,64€
9,07€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Un proyecto enfocado al aprendizaje de la Biología yGeología basado en los contenidos curriculares y en la práctica en el aula, todo ello adaptado a las necesidades y aptitudes de cada curso. El libro del alumnoofrece un gran número de actividades teóricas, prácticas, competenciales e interactivas que pretenden contribuir al desarrollo de las competencias básicas. Sepresta una especial atención a las nuevas tecnologías a través de vídeos, actividades interactivas y animaciones con el fin de adentrar a los alumnos en la sociedad de la información y facilitar, al tiempo, la gran cantidad de posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen para esta materia. El proyecto SAVIA ofrece un tratamiento integral en el área de Biología y Geología, cuyas principales señas de identidad son:- PARTIMOS DE INTERROGANTES Y SITUACIONES PRÓXIMAS AL ALUMNO: Con imágenes e ilustraciones contextualizadas muy afines a la realidad más cercana, para provocar lamotivación por aprender y conseguir así un aprendizaje significativo.- APOSTAMOS POR LA EXPERIMENTACIÓN:Es necesario comprender para aprender y aprender haciendo. Proponemos utilizar métodos de la ciencia a través de experiencias sencillas en el aula que obliguena los alumnos a participar activamente en su aprendizaje, y además planteamos un trabajo de investigaciónen el apartado Ciencia en acción.-SAVIADIGITAL TE OFRECE UN ENTORNO DE TRABAJO PERSONAL: Integra herramientas del mundo digital que enriquecerán tus clases demanera sencilla y segura. Ponemos las TIC al servicio de la ciencia, y diversificamos el tipo de actividades.
Socis 39,92€
47,41€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.