Hawa

El projecte més Saba per a l’área de Ciències Socialsutilitza diferents eines i metodologies didáctiquesper a motivar en l’aprenentatge de la matèria, facilitar-ne la comprensió i comprovar-ne l’aplicació. Pera fer-ho, els continguts en cada epígraf s’organitzenen tres fases d’aprenentatge: Ens activem, Comprenemi Apliquem, en les quals s’intercalen activitats quepromouen l’aprenentatge cooperatiu i en les quals s’identifiquen de manera explícita les competències cognitives i comunicatives que es posaran en práctica. Aquesta filosofia general del projecte de promoure unaprenentatge actiu es concreta en una sèrie de tallers i en la Tasca final, que integra coneixements, habilitats, competències i intel-ligències múltiples.El projecte més Saba de Ciències Socials facilita l’accésals continguts mitjançant la presentació visual de conceptes i la seua contextualització, amb il-lustracions comentades i cartografia adaptada al nivell propidels alumnes de cada curs.Per a facilitar l’accessibilitat dels continguts, el projecte més Saba de Ciències Socials cuida especialment la redacció i el vocabulari utilitzat. La comprensió i l’aprenentatge delscontinguts es reforça en 1r amb el desenvolupament dela comprensió oral, i en 2n amb un treball pautat dela comprensió lectora. Per a progressar i anar superant barreres, les activitats se seqüencien per ordrede dificultat i les que presenten una complexitat especial disposen de suports i desenvolupaments complementaris en el recurs didáctic.Els alumnes aprendran Ciències Socials amb Ismael, un dels membres de la colla de l’esquirol. Mostra gran habilitat per a la relació amb els altres. Els seus amics l’estimen molt i ell gaudeix enormement d’estar en companyia.
Socio/a Abacus 26,69€
PVP 28,26€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Manual de Ciències socials dirigit a l'alumnat del segon curs de primària. Sis unitats didàctiques i un quadern de tasques. Desenvolupa el currículum oficial d'una manera pràctica, basada en el treball en grup iels projectes adaptats al nivell. Conté lectures literàries relacionades amb els continguts, material audiovisual -en valencià i en anglés- i activitats digitals en totes les unitats. Al final de cada unitat s'introdueixen les rúbriques com a instrument d'autoavaluació. El Quadern de tasques planteja projectes de treball cooperatiu.
Socio/a Abacus 24,23€
PVP 25,65€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM A L'ÀREA DE LLENGUA I LITERATURAAPOSTEM PERUN ENFOCAMENT COMUNICATIUAprendre a llegir els gèneres textuals de la societat actual és la clau del nostre projecte. Treballem la comprensió de textos impresos, orals i digitals. Completem l'aprenentatge amb laproducció oral i escrita en tallers de comunicació per estimular la creativitat i afavorir així la contextualització dels coneixements en situacions comunicatives quotidianes. PROPOSEM L'ÚS REFLEXIU I LÚDIC DE LA LLENGUA EN DIFERENTS CONTEXTOS A fi de construir una formació gramatical sòlida, incloem activitats resoltes pas a pas i diversos recursos audiovisuals.El projecte inclou un apartat específic de gramàtica comparada: un enfocament innovador de l'ensenyament gramatical a partir de la comparació amb altres llengües.DESCOBRIM LA LITERATURA A PARTIR DELS TEXTOS Una completa proposta de textos i recursos per conèixer la literatura, despertar l'interès per la lectura i descobrir la pervivència de temes i personatges al llarg de la història.CONSTRUÏM DIGITAL, UN ENTORN DE TREBALL PERSONAL Integrem eines del món digital que enriquiranles teves classes. Posem les TIC al servei de l'animació a la lectura i de la comprensió i l'avaluació decontinguts i procediments clau.
Socio/a Abacus 39,87€
PVP 42,21€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
C-6EP. MATEMÀTIQUES IRIS 19 LES CLAUSD'ACTIVA'T:EL projecte ACTIVA'T, treballa les competències bàsiques pròpies dels àmbits segons les dimensions, seguint les orientacions del Departament d'Educació.MÉS COMPRENSIÓ REALPerquè els alumnes comprenguinmillor i tots se sentin motivats i capaços:* ACCÉS MÉS FÀCIL: Lectura més fàcil, continguts més sintèticsi visuals...* BASTIDES DE SUPORT: Perquè el professorat pugui ajudar els alumnes en els continguts o processos més complexos pas a pas.* APRENENTATGE EXPERIENCIAL I MANIPULATIU: Experiències manipulatives àmplies i motivadores.* RESOLUCIÓ DE PROBLEMES: Perquè elsalumnes desenvolupin estratègies per resoldre tot tipus de problemes.* HABILITATS COMUNICATIVES: Tot el treball a l'aula tindrà present el valor de la comunicació i la seva importància en l'aprenentatge.* COMPRENSIÓ LECTORA: Per treballar les destreses de la competència lectora des de l'àrea de matemàtiques de formapautada i progressiva.MÉS INNOVACIÓ AMB SENTITPer atendre la diversitat dels alumnes per mitjà de suportsmetodològics contrastats:* APRENENTATGE COOPERATIU 'Cooperem': Un plantejament senzill i infal·lible transversal al llarg de tot el projecte perquè, treballantplegats, els alumnes aprenguin a treballar sols.* APRENDRE A PENSAR 'Mediadors de pensament': Un programad'estratègies de pensament perquè els teus alumnes es converteixin en persones crítiques, reflexives i responsables.MÉS TRANSFERÈNCIA DE L'APRENENTATGEPerquèels alumnes tinguin una experiència real d'aprenentatge s'ofereixen propostes específiques amb les quals podran aplicar el que han après en el dia a dia. Un treball per fases que s'inicia amb l'activació i, després d'entendre el que aprenem experimentant, verbalitzant... finalitza en la transferència:Ens activem - Comprenem - Apliquem - Comprovem el que hem aprèsMÉS INTERCONNEXIÓ: MÉS DIGITALMitjançant l'entorn d'aprenentatge del projecte Activa't es poden personalitzar encara més les classes i donar a cada alumne el que necessita. Un espai ric en recursos i activitats gamificades molt motivador.GRAN QUANTITAT D'EINES I RECURSOS, tant en paper com a l'entorn digital, que ajuden apreparar les classes i avaluar els alumnes:* Guia delmestre trimestral..* Programes COPER i Fer per comprendre amb les indicacions necessàries per treballar aclasse les sessions de resolució de problemes i lesactivitats manipulatives.* Avaluació.I més a l'entorndigital:* Projecte: enfocament, comprensió lectora,tutorials...* Legislació: Programacions, concrecions.* Preparació de les classes: Començament de curs, índexs de continguts, guia didàctica.* Suport a la diversitat: Fitxes pas a pas, de continguts bàsics, d'aprofundiment, de comprensió lectora...* Eines per avaluar: Fitxes per repassar i comprovar allò que s'ha après (per unitat, trimestral, final), proves i registresd'avaluació segons les dimensions, rúbriques de comprensió, expressió, etc. - Materia: MATEMÀTIQUES - Curs: PRIMÀRIA 6 - Edat: 11 a 12 anys - Idioma: Català
Socio/a Abacus 36,98€
PVP 39,15€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El projecte +SABA per a Matemátiques es desenvolupa através de tres eixos fonamentals: activar per a comprendre i aplicar, cálcul mental i resolució de problemes. Els alumnes es convertiran en detectius, buscadors de tresors o viatgers del temps per a fer Matemátiques al costat d’Irene, un dels membres de la colla de l’esquirol. De la seua má, s’enfrontaran a reptes que els ajudaran a resoldre la tasca final de cada trimestre. Els epígrafs de contingut s’organitzen en tres fases d’aprenentatge: Ens activem, Comprenem i Apliquem, en les quals s’intercalen activitats que promouen l’aprenentatge cooperatiu. En l’activació es proposen dinámiques perquè l’alumne manipule, observe, faça... i arribe a la comprensió dels continguts. Les activitats de l’aplicació consoliden els continguts del’epígraf. El programa de Cálcul mental s’ajuda d’estratègies de composició i descomposició. Aquestes estratègies sorgeixen com a conseqüència directa de la manipulació de materials concrets. La manipulació que l’alumne ha dut a terme durant l’aprenentatge dels algoritmes li permet veure el nombre per dins. Després de la manipulació, l’alumne está en disposició de generar la imatge mental d’allò que ha manipulat. A més,es desenvolupa l’agilitat mental a través de jocs sistemátics com els Mentatletes. El programa de resolució de problemes treballa el raonament a través de l’análisi d’imatges en la secció Quina situació! A més, es prepara el terreny per a abordar estratègies de resolució de problemes en cursos futurs. S’inclou un taller de lògica per a afermar continguts i la lògica deconjunts a través d’activitats lúdiques. Per a facilitar l’accessibilitat dels continguts, el projecte més Saba de Matemátiques cuida especialment la redacciói el vocabulari utilitzat. Per a progressar i anar superant barreres, les activitats se seqüencien per ordre de dificultat i algunes disposen de suports i desenvolupaments complementaris en el recurs didáctic.
Socio/a Abacus 36,98€
PVP 39,15€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Un projecte enfocat a l'aprenentatge de la física i la química basat en els continguts curriculars i en lapràctica a l'aula, tot això adaptat a les necessitats i aptituds de cada curs. El llibre de l'alumne ofereix un gran nombre d'activitats teòriques, pràctiques, competencials i interactives que pretenen contribuir al desenvolupament de les competències bàsiques. Esdedica una atenció especial a les noves tecnologiesper mitjà de vídeos, activitats interactives i animacions amb la finalitat d'introduir els alumnes en la societat de la informació i facilitar, al mateix temps, la gran quantitat de possibilitats que les noves tecnologies ofereixen per a aquesta matèria.El projecteSABA ofereix un tractament integral en l'àrea de Física i Química, els principals senyals d'identitat delqual són:- PARTIM D'INTERROGANTS I SITUACIONS PRÒXIMES A L'ALUMNE: Amb imatges i il·lustracions contextualitzades molt afins a la realitat més pròxima, per aestimular la motivació per aprendre i aconseguir aixíun aprenentatge significatiu.- APOSTEM PER L'EXPERIMENTACIÓ: Cal comprendre per a aprendre i aprendre fent. Proposem utilitzar mètodes de la ciència mitjançant experiències senzilles a l'aula que motiven els alumnes a participar activament en el seu aprenentatge i, a més, presentem tècniques bàsiques d'experimentació en l'apartat Procediments de la ciència.- SABADIGITAL T'OFEREIX UN ENTORN DE TREBALL PERSONAL: Integra eines del món digital que enriquiran les teues classesde manera senzilla i segura. Posem les TIC al serveide la ciència i diversifiquem el tipus d'activitats.
Socio/a Abacus 40,42€
PVP 42,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu... GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia els continguts de tots els cursos establint ponts desd'Infantil fins a Batxillerat. PROXIMITAT Perquè ésun projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constant amb l'escola, un projecte que comparteix, ambmestres, professors, alumnes i famílies, els reptesde l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocamentcompetencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínuadels nostres materials. En l'etapa de Secundària,Construïm proposa que l'alumne sigui l'eix principaldel procés d'aprenentatge, basant-se en aquests tresprincipis: LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptesteòrics s'adquireixen a través de l'acte de reflexionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat aaprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seupropi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a laseva realitat més propera. LA VERSATILITAT Un projecte flexible que enfoca l'aprenentatge de la manera més convenient en cada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint al professor l'acompanyament per fer-hode manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les seves necessitats.
Socio/a Abacus 39,87€
PVP 42,21€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El proyecto SAVIA para Música trabaja el aprendizajea través de propuestas prácticas y muy motivadoras, con audiciones, ilustraciones y dinámicas que atraen al alumno y fomentan su gusto por la música.Es un proyecto global y coherente que recorre desde la etapa Primaria a la Secundaria, elaborado por autores con experiencia, docentes en activo, músicos profesionales ypedagogos. Cuenta con una cuidada progresión de contenidos adaptada a cada nivel.El proyecto sigue los postulados de la pedagogía musical activa. Ofrece una metodología práctica y se apoya en recursos digitalescomo musicogramas, infografías interactivas, karaokesy actividades interactivasPermite configurar una propuesta muy flexible adaptables a diferentes niveles mediante trabajo pautado y por secciones.
Socio/a Abacus 38,97€
PVP 41,27€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El proyecto Nuestra Casa para la etapa de Primaria deReligión Católica responde al ''reto ecológico'' delpapa Francisco en la encíclica Laudato si´ de cuidarnuestra casa común. Los contenidos bíblicos y teológicos desarrollan el currículo de la CEE y se articulan en torno al cuidado personal, el cuidado del entorno y el cuidado del planeta. Una familia de seis miembros más una mascota, introduce al alumno en los contenidos de cada unidad con una especial atención a la diversidad cultural y la valoración de personas con discapacidad. Una apuesta decidida por ilustraciones bíblicas de alto nivel estético, permiten abordar los contenidos bíblicos estableciendo un diálogo entre Biblia y arte. Los contenidos teológicos propuestos porel currículo de la Conferencia Episcopal se desarrollan con un lenguaje accesible a los alumnos, apoyándose en textos magisteriales también adaptados al nivelde comprensión del alumnado y encarnados en ''testigos'' que encarnan en sus vidas los contenidos explicitados. Una doble página en torno al ''cuidado'' permite traducir los aprendizajes en prácticas cotidianasde cuidado. Prácticas que se abren al ámbito escolar,vecinal y familiar. Las unidades se cierran con resúmenes ilustrados con la técnica de Visual Thinking oPensamiento Visual que facilitan la síntesis intuitiva de los aprendizajes adquiridos.
Socio/a Abacus 27,37€
PVP 28,98€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El proyecto Más Savia para el área de Ciencias de laNaturaleza utiliza diferentes herramientas y metodologías para motivar en el aprendizaje de las Ciencias,facilitar su comprensión y comprobar su aplicación.Nora, uno de los miembros de la pandilla de la ardilla,acompañará a los alumnos en este recorrido para contagiarles su espíritu inquieto, científico e investigador. Para lograr estos objetivos, los contenidos en cada epígrafe se organizan en tres fases de aprendizaje: Nos activamos, Comprendemos y Aplicamos , en las que se intercalan actividades que promueven el aprendizaje cooperativo. Muchos Nos activamos y Aplicamos seproponen en forma de talleres experimentales y las unidades se rematan con la sección Pienso y actúo , enlas que se plantea una situación-problema que se resuelve en el taller o mediante el uso de una herramienta concreta. La filosofía general del proyecto de promover un aprendizaje activo se concreta en una tareatrimestral que bajo el título Mejora tu... integra conocimientos, habilidades, competencias e inteligencias múltiples. Para facilitar la accesibilidad de los contenidos, el proyecto Más Savia de Ciencias de la Naturaleza cuida especialmente la redacción y el vocabulario utilizado. La comprensión y el aprendizaje de los contenidos se refuerza en 1º con una propuesta para el desarrollo de la Comprensión oral y en 2º, con un programa concreto deComprensión lectora. Para progresar e ir superando barreras, las actividades sesecuencian por orden de dificultad y algunas cuentan con apoyos y desarrollos complementarios en el recurso didáctico.
Socio/a Abacus 26,69€
PVP 28,26€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El proyecto Más Savia para Lengua tiene como objetivodesarrollar en los alumnos la capacidad de comunicarse eficazmente. Para ello, se trabajan las diferentesdestrezas lingüísticas, tanto de forma global, en situaciones comunicativas afines con el entorno y los gustos de los alumnos, como desde la construcción particular de cada concepto gramatical y de las diferentes tipologías textuales. Las lecturas de cada unidad están protagonizadas por la pandilla de la ardilla. Setrata de un grupo de niños, cada uno de los cuales representa una inteligencia diferente, que se reúnen todos los días alrededor de la ardilla Rasi y su chistera para contar historias. En este cuaderno de trabajo encontrarás actividades planteadas a partir de situaciones comunicativas para reforzar los contenidos del libro del alumno.
Socio/a Abacus 7,99€
PVP 8,46€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Nos adentramos en la cultura clásica a partir de la pervivencia del mundo clásico de Grecia y Roma y su legado en la civilización de hoy día. Descubrirás los grandes temas (geografía e historia, sociedad y sistemas de gobierno, vida cotidiana, instituciones, etc.,a partir de un enfoque lúdico con textos motivadores,biografías y anécdotas curiosas y divertidas.Acompañamos la exposición de contenidos con una propuesta amplia en ilustraciones y recursos gráficos para facilitar e incentivar  el aprendizaje.Ponemos las TIC al servicio de la cultura clásica y diversificamos el tipo de actividades con herramientas del mundo digital que enriquecerán tus clases de manera sencilla y segura.
Socio/a Abacus 38,97€
PVP 41,27€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SANSY S4 Castellano/Argos
Socio/a Abacus 39,42€
PVP 41,74€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Acosta els alumnes al coneixement científic i a la natura a partir de l'entorn més immediat. Aporta lectures motivadores relacionades amb el centre d'interés de cada unitat. Treballa específicament les competències bàsiques i, especialment, la iniciativa emprenedora d'una manera lúdica. Inclou continguts multimèdia addicionals. Introdueix la llengua anglesa com a vehicle d'ensenyament d'una manera natural, senzilla i significativa per a l'alumnat de qualsevol nivell lingüístic. Inclou autoavaluacions en cada unitat i blocs temàtics per a repassar els continguts trimestrals. Amb atles científic incorporat PER AL DOCENTPROGRAMACIÓD'AULAFOTOCOPIABLES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITATRECURSOS SONORS I ACTIVITATS DIGITALSLLICÈNCIA DIGITAL
Socio/a Abacus 22,44€
PVP 23,76€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
En el proyecto Savia para Matemáticas partimos de situaciones próximas al alumno. Acercamos la teoría desde situaciones cercanas, apoyándonos en imágenes e ilustraciones, para provocar la motivación por aprendery conseguir así un aprendizaje significativo. Favorecemos el aprendizaje autónomo aumentando el número deactividades resueltas y su aplicabilidad para que elalumno pueda llevar a cabo un aprendizaje más autónomo. También incrementamos el número de actividades propuestas adaptándose a los distintos niveles de los alumnos.Apostamos por las nuevas tecnologías, proponiendo trabajar los contenidos más significativos a través de Geogebra, programas de geometría dinámica, en los que el alumno tiene una participación activa.A través de SaviaDigital, te ofrecemos un entorno de trabajo personal. Integramos herramientas del mundo digitalque enriquecerán tus clases de manera sencilla y segura. Ponemos las TIC al servicio de las matemáticas,y diversificamos el tipo de actividades
Socio/a Abacus 40,46€
PVP 42,84€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El proyecto SAVIA para Ciencias Sociales promueve lareflexión y el saber hacer a través de la contextualización de los contenidos y el aprendizaje visual.Loscontenidos y las actividades contextualizadas, favorecen la reflexión y buscan el uso de todos los recursos al alcance del alumno. La ilustración comentada y los organizadores visuales ayudan a la comprensión y estudio de los conceptos. La cartografía se ha concebido teniendo en cuenta el nivel y los conocimientos propios de los alumnos de cada curso. Además, un diseñoatractivo y visual que estimula el aprendizaje.Juntocon el libro del alumno se incluye: El diario de Ismael, una revista que despertará la curiosidad de losalumnos y en la que descubrirán pueblos, ciudades, paisajes, edificios, fiestas... y muchas más cosas sorprendentes del mundo.
Socio/a Abacus 26,69€
PVP 28,26€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El projecte Saba per a Ciències Socials promou la reflexió i el saber fer a través de la contextualitzaciódels continguts i l'aprenentatge visual.Et presentemSaba: un projecte global per a totes les etapes educatives basat en un model sòlid d'educació en valors,en l'eix del qual es troba l'alumne i la millora delsseus resultats a través de l'atenció als diferents ritmes i estils d'aprenentatge. Un projecte que naix des de la vocació de servei i suport al mestre en la seua tasca, i el dota dels recursos idonis per al seudia a dia. I que és el reflex del nostre compromís amb l'educació a través de la introducció flexible de noves metodologies i tecnologia eficaces per a la millora de la qualitat educativa.
Socio/a Abacus 26,78€
PVP 28,35€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El projecte Saba per a Matemàtiques es desenvolupa através de tres eixos fonamentals: un programa específic de càlcul mental, el treball de les matemàtiques manipulatives i la resolució de problemes
Socio/a Abacus 7,99€
PVP 8,46€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
v Nou unitats, amb una complexitat progressiva. vContinguts adaptats als estàndards d'aprenentatge de cadanivell. v Propostes de treball variades i guiades. vExplicacions completes i raonades, que reforcen l'autonomia dels estudiants. v Propostes de treball pràctiques i contextualitzades, orals i escrites, individuals i de grup. v Autoavaluacions, perquè l'alumnat iel docent puguen ser conscients del nivell d'assoliment dels continguts de cada unitat. Els materials delProjecte Xarxa... v Proposen una gran quantitat de textos adequats a l'edat. v Posen un èmfasi especial enla comprensió lectora, oral i oberta. v Combinen activitats de tipologies diverses, de resposta tancada ioberta. v Ajuden a assoliar les competències clau. vInclouen activitats individuals i de grup, audicionsde textos i tasques que requereixen l'aplicació de tècniques de treball vàries.
Socio/a Abacus 35,91€
PVP 38,02€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Un proyecto enfocado al aprendizaje de la Física y Química basado en los contenidos curriculares y en la práctica en el aula, todo ello adaptado a las necesidades y aptitudes de cada curso. El libro del alumno ofrece un gran número de actividades teóricas, prácticas, competenciales e interactivas que pretenden contribuir al desarrollo de las competencias básicas. Se presta una especial atención a las nuevas tecnologías através de vídeos, actividades interactivas y animaciones con el fin de adentrar a los alumnos en la sociedad de la información y facilitar, al tiempo, la grancantidad de posibilidades que las nuevas tecnologíasofrecen para esta materia.El proyecto SAVIA ofrece un tratamiento integral en el área de Física y Química, cuyas principales señas de identidad son:- PARTIMOSDE INTERROGANTES Y SITUACIONES PRÓXIMAS AL ALUMNO: Con imágenes e ilustraciones contextualizadas muy afines a la realidad más cercana, para provocar la motivación por aprender y conseguir así un aprendizaje significativo.- APOSTAMOS POR LA EXPERIMENTACIÓN: Es necesario comprender para aprender y aprender haciendo. Proponemos utilizar métodos de la ciencia a través deexperiencias sencillas en el aula que obliguen a losalumnos participar activamente en su aprendizaje, y además presentamos técnicas básicas de experimentaciónen el apartado Procedimientos de la ciencia.- SAVIADIGITAL TE OFRECE UN ENTORNO DE TRABAJO PERSONAL: Integra herramientas del mundo digital que enriquecerán tus clases de manera sencilla y segura. Ponemos las TIC al servicio de la ciencia, y diversificamos el tipode actividades.
Socio/a Abacus 40,42€
PVP 42,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Acosta els alumnes al coneixement científic i a la natura a partir de l'entorn més immediat. Aporta lectures motivadores relacionades amb el centre d'interés de cada unitat. Treballa específicament les competències bàsiques i, especialment, la iniciativa emprenedora d'una manera lúdica. Inclou continguts multimèdia addicionals. Introdueix la llengua anglesa com a vehicle d'ensenyament d'una manera natural, senzilla i significativa per a l'alumnat de qualsevol nivell lingüístic. Inclou autoavaluacions en cada unitat i blocs temàtics per a repassar els continguts trimestrals. Amb atles científic incorporat PER AL DOCENTPROGRAMACIÓD'AULAFOTOCOPIABLES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITATRECURSOS SONORS I ACTIVITATS DIGITALSLLICÈNCIA DIGITAL
Socio/a Abacus 23,33€
PVP 24,71€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
? Per a repassar conceptes estudiants a classe. ? Pera alumnat amb dificultats d'aprenentatge. ? Com a complement de les classes o per a períodes no lectius.? Continguts coordinats amb Xarxa 1. ? Activitats pràctiques i variades, de resolució senzilla. ? Treballde la gramàtica, l'ortografia, la tipologia textual,el lèxic...
Socio/a Abacus 13,47€
PVP 14,27€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Dirigit als alumnes que no tenen el valencià com a primera llengua. Treballa el vocabulari per camps semàntics. Fomenta l'expressió oral amb un enfocament profundament comunicatiu per a afavorir la competència lingüística. Planteja activitats de producció textual guiada. Treballa la literatura també a partir de textos tradicionals valencians. Planteja treball específicsobre competències bàsiques i, especialment, iniciativa emprenedora. Recursos sonors i activitats digitals interactives per a l'alumnat. PER AL DOCENT PROGRAMACIÓ D'AULA FOTOCOPIABLES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT RECURSOS SONORS I ACTIVITATS DIGITALS LLICÈNCIA DIGITAL
Socio/a Abacus 29,62€
PVP 31,36€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Treballa la numeració, les operacions, la geometria,els problemes. en tots els cursos. Contextualitza elsconceptes plantejant situacions pròximes a l'alumnat. Introdueix progressivament les estratègies de càlcul mental. Treballa específicament les competències bàsiques i, especialment, la iniciativa emprenedora d'una manera lúdica. Inclou autoavaluacions en cada unitat i blocs temàtics per a repassar els continguts trimestrals. Introdueix la llengua anglesa com a vehicled'ensenyament d'una manera natural, senzilla i significativa per a l'alumnat de qualsevol nivell lingüístic. Amb material manipulatiu adequat i variat, icontinguts multimèdia addicionals ESCOLA ÀGILAquesta obras'enquaderna en tres volums per a facilitar-ne l'ús escolar i disminuir el pes de les motxilles, però la comercialització es fa únicament de manera conjunta. PER AL DOCENTPROGRAMACIÓ D'AULAFOTOCOPIABLES D'ATENCIÓA LA DIVERSITATRECURSOS SONORS I ACTIVITATS DIGITALSLLICÈNCIA DIGITAL
Socio/a Abacus 32,30€
PVP 34,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.