Hawa

Otras categorías
BROMV E2 Valencià-quadern 2/Calaixet
Socio/a Abacus 6,25€
PVP 6,62€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Manual de Ciències socials dirigit a l'alumnat del segon curs de primària. Sis unitats didàctiques i un quadern de tasques. Desenvolupa el currículum oficial d'una manera pràctica, basada en el treball en grup iels projectes adaptats al nivell. Conté lectures literàries relacionades amb els continguts, material audiovisual -en valencià i en anglés- i activitats digitals en totes les unitats. Al final de cada unitat s'introdueixen les rúbriques com a instrument d'autoavaluació. El Quadern de tasques planteja projectes de treball cooperatiu.
Socio/a Abacus 24,23€
PVP 25,65€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Quadern de tasques per a treballar la llengua oral -comprensió i producció- adreçat a alumnat valancianoparlant, o que ja té una certa proximitat amb l'idioma.  Pensat per a ser utilitzat al llarg de 32 sessions,una per setmana. Plantejament de situacions quotidianes, lligades a les habilitats que desenvolupa el currículum de llengua i el Marc Europeu Comú de Referència per als nivells primerencs. Amb material audiovisual -pistes sonores i vídeos- de suport i guia didàctica descarregable. Material de vídeo:Tasca 01 (Pàgina02) Tasca 02 (Pàgina 03) Tasca 07 (Pàgina 08) Tasca 30 (Pàgina 31)
Socio/a Abacus 15,26€
PVP 16,16€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
En el projecte Saba per a Ciències socials partim decontextos pròxims a l'alumne amb la finalitat que valore la utilitat del que està aprenent i que comprengaque pot millorar el seu entorn. Així facilitem la motivació per aprendre i aconseguim un aprenentatge significatiu. Apostem pel suport gràfic, i acompanyem l'exposició de continguts amb una proposta rica en il·lustracions i cartografia, que facilita l'aprenentatgeper observació.Proposem reforçar l'aprofitament didàctic de la imatge.A través de Sabadigital, t'oferim un entorn de treball personal. Integrem eines del móndigital que enriquiran les teues classes d'una manerasenzilla i segura. Posem les TIC al servei de la ciència i diversifiquem el tipus d'activitats.
Socio/a Abacus 40,72€
PVP 43,11€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El proyecto Nuestra Casa para la etapa de Primaria deReligión Católica responde al ''reto ecológico'' delpapa Francisco en la encíclica Laudato si´ de cuidarnuestra casa común. Los contenidos bíblicos y teológicos desarrollan el currículo de la CEE y se articulan en torno al cuidado personal, el cuidado del entorno y el cuidado del planeta. Una familia de seis miembros más una mascota, introduce al alumno en los contenidos de cada unidad con una especial atención a la diversidad cultural y la valoración de personas con discapacidad. Una apuesta decidida por ilustraciones bíblicas de alto nivel estético, permiten abordar los contenidos bíblicos estableciendo un diálogo entre Biblia y arte. Los contenidos teológicos propuestos porel currículo de la Conferencia Episcopal se desarrollan con un lenguaje accesible a los alumnos, apoyándose en textos magisteriales también adaptados al nivelde comprensión del alumnado y encarnados en ''testigos'' que encarnan en sus vidas los contenidos explicitados. Una doble página en torno al ''cuidado'' permite traducir los aprendizajes en prácticas cotidianasde cuidado. Prácticas que se abren al ámbito escolar,vecinal y familiar. Las unidades se cierran con resúmenes ilustrados con la técnica de Visual Thinking oPensamiento Visual que facilitan la síntesis intuitiva de los aprendizajes adquiridos.
Socio/a Abacus 27,37€
PVP 28,98€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El cuaderno de Expresión plástica visual y audiovisual perteneciente al proyecto Savia consta de: Unos contenidos esquemáticos adaptados a los contenidos curriculares y que permiten al alumno comprender conceptose integrarlos en su aprendizaje mediante contextualizaciones y ejemplos visuales. Numerosas láminas con propuestas de actividades diferentes que permiten al alumno aplicar los conocimientos aprendidos y desarrollar su autonomía y creatividad. Al final de cada unidad se presenta un resumen con los principales contenidos. Sección final en la que se presentan los principales materiales utilizados en la expresión artística,así como las técnicas más empleadas. En Saviadigitalse incluyen numerosas y variadas propuestas interactivas.
Socio/a Abacus 14,79€
PVP 15,66€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM A L'ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALSPARTIM DE CONTEXTOS PRÒXIMS A L'ALUMNEAmb la finalitat que valori lautilitat del que està aprenent i que comprengui quepot millorar el seu entorn. D'aquesta manera, facilitem la seva motivació per aprendre i aconsegui
Socio/a Abacus 40,72€
PVP 43,11€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El projecte més Saba per a l’área de Ciències Socialsutilitza diferents eines i metodologies didáctiquesper a motivar en l’aprenentatge de la matèria, facilitar-ne la comprensió i comprovar-ne l’aplicació. Pera fer-ho, els continguts en cada epígraf s’organitzenen tres fases d’aprenentatge: Ens activem, Comprenemi Apliquem, en les quals s’intercalen activitats quepromouen l’aprenentatge cooperatiu i en les quals s’identifiquen de manera explícita les competències cognitives i comunicatives que es posaran en práctica. Aquesta filosofia general del projecte de promoure unaprenentatge actiu es concreta en una sèrie de tallers i en la Tasca final, que integra coneixements, habilitats, competències i intel·ligències múltiples. Elprojecte més Saba de Ciències Socials facilita l’accés als continguts mitjançant la presentació visual deconceptes i la seua contextualització, amb il·lustracions comentades i cartografia adaptada al nivell propi dels alumnes de cada curs. Per a facilitar l’accessibilitat dels continguts, el projecte més Saba de Ciències Socials cuida especialment la redacció i el vocabulari utilitzat. La comprensió i l’aprenentatge dels continguts es reforça en 1r amb el desenvolupamentde la comprensió oral, i en 2n amb un treball pautatde la comprensió lectora. Per a progressar i anar superant barreres, les activitats se seqüencien per ordre de dificultat i les que presenten una complexitat especial disposen de suports i desenvolupaments complementaris en el recurs didáctic. Els alumnes aprendranCiències Socials amb Ismael, un dels membres de la colla de l’esquirol. Mostra gran habilitat per a la relació amb els altres. Els seus amics l’estimen molt iell gaudeix enormement d’estar en companyia.
Socio/a Abacus 26,78€
PVP 28,35€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llibre de llengua adreçat a l'alumnat del segon cursde primària.  Dotze unitats didàctiques més una d'inicial.  Treball de les quatre habilitats lingüístiques(escoltar, parlar, llegir i escriure).  Atenció especial a l'oralitat i al treball en grup.  Aporta una gran quantitat de material audiovisual, com ara pistessonores i vídeos interpretats per professionals deldoblatge i per xiquets i xiquetes d'edats diverses. Amés, disposa d'activitats digitals autocorrectives que contribueixen a l'assoliment dels continguts curriculars.
Socio/a Abacus 32,30€
PVP 34,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El projecte +SABA per a Matemàtiques es desenvolupa através de tres eixos fonamentals: Activar per a Comprendre i Aplicar, Càlcul mental i Resolució de problemes. Els alumnes es convertiran en detectius, buscadors de tresors o viatgers del temps per a fer Matemàtiques al costat d'Irene, un dels membres de la colla de l'esquirol. De la seua mà s'enfrontaran a reptes que els ajudaran a resoldre la tasca final de cada trimestre. Els epígrafs de contingut s'organitzen en tresfases d'aprenentatge: Ens activem, Comprenem i Apliquem, en les quals s'intercalen activitats que promouen l'aprenentatge cooperatiu. En l'activació es proposen dinàmiques perquè l'alumne manipule, observe, faça... i arribe a la comprensió dels continguts. Les activitats de l'aplicació consoliden els continguts de l'epígraf. El programa de Càlcul mental se suporta enestratègies de composició i descomposició. Estes estratègies sorgixen com a conseqüència directa de la manipulació de materials concrets. La manipulació que l'alumne ha dut a terme durant l'aprenentatge dels algoritmes li permet ''veure el nombre per dins''. Després de la manipulació, l'alumne està en disposició de generar la imatge mental d'allò que ha manipulat. A més, es desenvolupa l'agilitat mental a través de jocssistemàtics com els Mentatletes. El programa de resolució de problemes treballa el raonament a través de l'anàlisi d'imatges en la secció Quina situació! A més, es prepara el terreny per a abordar estratègies deresolució de problemes en cursos futurs.  S'inclou untaller de lògica per a afermar continguts i la lògica de conjunts a través d'activitats lúdiques.   Per afacilitar l'accessibilitat dels continguts, el projecte Més Saba de Matemàtiques cuida especialment la redacció i el vocabulari que utilitza. Per a progressari anar superant barreres, les activitats se seqüencien per ordre de dificultat i algunes compten amb suports i desenvolupaments complementaris en el recurs didàctic.
Socio/a Abacus 7,99€
PVP 8,46€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
v Nou unitats en què es treballen els diferents aspectes del currículum. v Tres «Entretemes» que incideixen especialment en el treball de les competències clau. v Continguts vinculats als estàndards d'aprenentatge de cada nivell. v Llenguatge senzill, drecite i pròxim a l'alumnat. v Presentació dels conceptes teòricsbàsics. v Combinació equilibrada d'activitats deducatives i inductives. v Activitats guiades de produccióoral. v Amb autoavaluacions en totes les unitats. Els materials del Projecte Comunica... v Plantegen activitats pràctiques, variades i de resolució senzilla,de gran rendiment pedagògic. v Incorporen l'enfocament comunicatiu com a recurs per a l'aprenentatge de lallengua.
Socio/a Abacus 35,91€
PVP 38,02€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El proyecto Más Savia para Lengua tiene como objetivodesarrollar en los alumnos la capacidad de comunicarse eficazmente. Para ello, se trabajan las diferentesdestrezas lingüísticas, tanto de forma global, en situaciones comunicativas afines con el entorno y los gustos de los alumnos, como desde la construcción particular de cada concepto gramatical y de las diferentes tipologías textuales. En Más Savia se ha actualizado la progresión de la lectoescritura para facilitar el acercamiento a las letras que dificultan el aprendizaje por sus similitudes fonéticas y ortográficas y se incluyen ideogramas para facilitar la relación entre el sonido y las grafías. Además, teniendo en consideración la especial diversidad que caracteriza a losalumnos de 1.º de Primaria, el primer trimestre del libro está disponible en dos niveles distintos de lectoescritura, según las necesidades del aula: Letra a letra y Mar de palabras. También se ofrece un cuadernode Prevención de dificultades de la lectoescritura para el profesor en los recursos digitales, para que se pueda diagnosticar y tratar a tiempo las dificultades en el proceso de aprendizaje de cada alumno. El libro propone la lectura de numerosos textos literariosy de otras tipologías textuales, tanto en las páginas de literatura y de expresión escrita, como en actividades contextualizadas en las que se aprovecha paraexponer a los alumnos a trabalenguas, adivinanzas, folletos, menús, entre otros. La propuesta de lectura se amplía con recursos digitales, como las fichas de Animación a la lectura, y otros materiales en los quese presentan textos tradicionales y populares recopilados por su temática. Una novedosa propuesta en Más Savia refuerza la comprensión lectora a través de un método sistemático basado en una selección de destrezas que los alumnos necesitan desarrollar para entenderlos textos de forma autónoma, y que se ha trasladadoasimismo a los libros de Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Además, se incluyen cuestionarios de comprensión lectora en formato digital parapracticar la comprensión lectora de textos no literarios. En Lengua, estas actividades de comprensión lectora están ligadas a los cuentos de La pandilla de laardilla, cuya versión extensa se ofrece asimismo enversión locutada y en vídeo. Sus protagonistas son ungrupo de niños, con inteligencias diferenciadas, quese reúnen para contar historias curiosas y divertidas junto a la simpática ardilla Rasi. Estos cuentos contienen el valor principal de cada unidad y cuentan con una programación de educación emocional. Además, en Más Savia se han aumentado los momentos de expresión oral. Este refuerzo es especialmente significativoen las nuevas aperturas de unidad, en las que los alumnos, a partir de una imagen ligada con el tema y elvalor, pueden expresar sus opiniones, desarrollar elpensamiento crítico y el pensamiento divergente. También se aprovechan diferentes momentos de cada unidadpara ofrecer vocabulario adecuado al nivel y al hilode las actividades donde necesitan usarlo. Por otra parte, se ofrecen videotutoriales para practicar algunas destrezas orales y se puede utilizar la Chistera ybaraja cuentacuentos de la caja de aula para entrenar la imaginación y la expresión oral de la mano de Lapandilla de la ardilla. Del mismo modo, se estimulael desarrollo de la expresión escrita mediante actividades contextualizadas sugerentes y cercanas, modelostextuales en distintos soportes audiovisuales y estrategias para la interacción comunicativa y la presentación de textos. Por otra parte, se inicia a los alumnos en los conceptos gramaticales, atendiendo a los contenidos curriculares, a partir de activaciones atractivas e intuitivas de conocimientos previos. En cuanto a la ortografía, se trabaja mediante actividades de atención y memoria visual, batería de dictados, y materiales audiovisuales y manipulativos enfocados a distintos estilos de aprendizaje. El libro incluye actividades pautadas para iniciarse en los procedimientos de análisis lingüístico propios de su nivel y juegos interactivos para reforzar el aprendizaje.
Socio/a Abacus 36,85€
PVP 39,02€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El projecte més Saba per a l’área de Ciències Naturals utilitza diferents eines i metodologies didáctiquesper a motivar en l’aprenentatge de la matèria, facilitar-ne la comprensió i comprovar-ne l’aplicació. Pera fer-ho, els continguts en cada epígraf s’organitzen en tres fases d’aprenentatge: Ens activem, Comprenem i Apliquem, en les quals s’intercalen activitats que promouen l’aprenentatge cooperatiu i en les quals s’identifiquen de manera explícita les competències cognitives i comunicatives que es posaran en práctica.Aquesta filosofia general del projecte de promoure unaprenentatge actiu es concreta en una sèrie de tallers i en la Tasca final, que integra coneixements, habilitats, competències i intel·ligències múltiples. Elprojecte més Saba de Ciències Naturals facilita l’accés als continguts mitjançant la presentació visual de conceptes i la seua contextualització, amb il·lustracions comentades i cartografia adaptada al nivell propi dels alumnes de cada curs. Per a facilitar l’accessibilitat dels continguts, el projecte més Saba de Ciències Naturals cuida especialment la redacció i elvocabulari utilitzat. La comprensió i l’aprenentatgedels continguts es reforça en 1r amb el desenvolupament de la comprensió oral, i en 2n amb un treball pautat de la comprensió lectora. Per a progressar i anarsuperant barreres, les activitats se seqüencien per ordre de dificultat i les que presenten una complexitat especial disposen de suports i desenvolupaments complementaris en el recurs didáctic. Els alumnes aprendran Ciències Naturals amb Ismael, un dels membres dela colla de l’esquirol. Mostra gran habilitat per a la relació amb els altres. Els seus amics l’estimen molt i ell gaudeix enormement d’estar en companyia.
Socio/a Abacus 26,78€
PVP 28,35€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
¡Alégrate, llega NUEVO KAIRÉ! Un proyecto completo para primaria que se adapta al ritmo y a las necesidades de cada edad. Mantiene la calidad de los contenidosy la pedagogía religiosa, sin perder su carácter motivador y lúdico, que tanto te ayuda en tu clase. Kairé forma parte del proyecto Savia, un proyecto globalpara todas las etapas educativas sustentado en un sólido modelo de educación en valores, en cuyo eje estael alumno.Kairé asume el reto de una educación integral que transmite los contenidos del área de Religiónvinculándolos al mundo emocional del alumno. Podrás trabajar en profundidad los textos bíblicos y se propondrán actividades diversas para que cada alumno integre los contenidos a partir de sus propias capacidades. El libro del alumno incluye HISTORIA DE LA BIBLIA:Las comidas en la Biblia. 4 Primaria
Socio/a Abacus 27,37€
PVP 28,98€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MICOMICONA S1 Castellano
Socio/a Abacus 40,25€
PVP 42,62€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El proyecto SAVIA para Matemáticas se desarrolla a través de tres ejes fundamentales: un programa específico de cálculo mental, el trabajo de las matemáticas manipulativas y la resolución de problemas.En 2º los alumnos aprenderán Matemáticas junto a Irene, uno de los miembros de la pandilla de la ardilla. Los problemas matemáticos son retos para ella y disfruta muchísimo resolviéndolos. Solo abandonaría los enigmas matemáticos por un partido de futbol con sus amigos.Con unprograma específico de Cálculo mental, que se articula en torno a dos bloques rutinas diarias que mejoranla agilidad mental del alumno a través del juego y trabajo de estrategias de cálculo mental mediante estrategias de descomposición. Se incluye una sección entodas las unidades.En Saviadigital se encuentran herramientas para trabajar este programa de manera individual o en gran grupo.El programa de Resolución de problemas se centra en este curso en el razonamiento.Elprograma de Matemáticas manipulativas, facilta la comprensión de contenidos desde la experiencia y en 2.º,se aborda desde el cuaderno Taller de matemáticas manipulativas.El libro del alumno incluye TALLER DE MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS, un cuaderno para trabajar enel aula con el material de la caja de aula.
Socio/a Abacus 36,85€
PVP 39,02€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Comboi és el llibre ideal per als alumnes que tenen el valencià com a llengua materna. Comboi disposa de materials complementaris: els Canyamel i els Fanalet.Treballa la comprensió a partir de textos de tipologies diverses i inclou, també, textos tradicionals valencians. Conté activitats de producció textual guiada.Potencia les habilitats d'escoltar, parlar, llegir iescriure. Introdueix la reflexió gramatical explícita a partir del 2n cicle. Té en compte especialment les activitats d'animació a la lectura. Planteja tasques específiques sobre competències bàsiques i, especialment, iniciativa emprenedora. Inclou autoavaluacionsen cada unitat i blocs de repàs dels continguts trimestrals. Recursos sonors i activitats digitals interactives per a l'alumnat.  ESCOLA ÀGILAquesta obra s'enquaderna en tres volums per a facilitar-ne l'ús escolar i disminuir el pes de les motxilles, però la comercialització es fa únicament de manera conjunta.  PERAL DOCENT PROGRAMACIÓ D'AULA FOTOCOPIABLES D'ATENCIÓA LA DIVERSITAT RECURSOS SONORS I ACTIVITATS DIGITALS
Socio/a Abacus 32,30€
PVP 34,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El projecte Saba per a Ciències de la Naturalesa planteja interrogants i experiències atractives que fomenten la curiositat dels alumnes, els fa partícips en la construcció del coneixement i promou la il·lusió per aprendre.
Socio/a Abacus 26,78€
PVP 28,35€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu... GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia elscon- tinguts de tots els cursos establint ponts desd'Infantil fins a l'ESO.PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓPerquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei del'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursosi serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint uncontacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïmproposa que l'alumne sigui l'eix principal del procésd'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptes teòrics s'adquireixen a través de l'acte de refl exionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitatmés propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexible queenfoca l'aprenentatge de la manera més convenient encada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint alprofessor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les sevesnecessitats.
Socio/a Abacus 39,87€
PVP 42,21€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El proyecto SAVIA para Lengua tiene como objetivo desarrollar en los alumnos las destrezas lingüísticas que les permitan comunicarse eficazmente.A través de lecturas sugerentes y situaciones comunicativas se favorece la reflexión. El libro incluye actividades pasoa paso para iniciarse en los procedimientos de análisis lingüístico y juegos interactivos para reforzar elaprendizaje.La signatura de Lengua ofrece un programa específico de competencia lectora con dinámicas para entrenar estrategias de lectura eficaz, tareas estructuradas para desarrollar los niveles de comprensióna partir de tipologías textuales, pruebas de evaluación para detectar el grado de adquisición de las destrezas lectoras y propuestas lúdicas de animación a lalectura en distintos soportes.Potencia la escrituracorrecta de las palabras en cada curso con el programa de ortografía mediante actividades de atención y memoria visual a través de materiales audiovisuales y manipulativos enfocados a distintos estilos de aprendizaje. También encontrarás batería de dictados con dinámicas individuales y por parejas y ficheros individualizados por alumno para registrar su autoaprendizaje.Estimulamos la creatividad y el desarrollo de la expresión mediante actividades contextualizadas sugerentes y cercanas, modelos textuales en distintos soportes audiovisuales y estrategias para la interacción comunicativa y la presentación de textos.
Socio/a Abacus 36,98€
PVP 39,15€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
3 quaderns per curs, un per a cada trimestre. Coordinats amb els continguts dels llibres de text. Com a complement de la tasca diària a l'aula. Com a reforç enperíodes no escolars. Treball de la comprensió lectora, l'ortografia i la morfosintaxi.  La tipologia d'activitats i els continguts es plantegen a partir d'una anàlisi de les necessitats de l'alumnat que començaa sistematitzar la llengua, tant si és la seua llengua materna com si no.
Socio/a Abacus 7,14€
PVP 7,56€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquest llibre forma part del Projecte Connecta 2.0, que estructura el treball de les diferents àrees segons les competències bàsiques, fa de la diversitat unade les seves fortaleses i incorpora plenament el treball de la competència digital.
Socio/a Abacus 47,69€
PVP 50,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El proyecto SAVIA para Lengua tiene como objetivo desarrollar en los alumnos las destrezas lingüísticas que les permitan comunicarse eficazmente.A través de lecturas sugerentes y situaciones comunicativas se favorece la reflexión. El libro incluye actividades pasoa paso para iniciarse en los procedimientos de análisis lingüístico y juegos interactivos para reforzar elaprendizaje.La signatura de Lengua ofrece un programa específico de competencia lectora con dinámicas para entrenar estrategias de lectura eficaz, tareas estructuradas para desarrollar los niveles de comprensióna partir de tipologías textuales, pruebas de evaluación para detectar el grado de adquisición de las destrezas lectoras y propuestas lúdicas de animación a lalectura en distintos soportes.Potencia la escrituracorrecta de las palabras en cada curso con el programa de ortografía mediante actividades de atención y memoria visual a través de materiales audiovisuales y manipulativos enfocados a distintos estilos de aprendizaje. También encontrarás batería de dictados con dinámicas individuales y por parejas y ficheros individualizados por alumno para registrar su autoaprendizaje.Estimulamos la creatividad y el desarrollo de la expresión mediante actividades contextualizadas sugerentes y cercanas, modelos textuales en distintos soportes audiovisuales y estrategias para la interacción comunicativa y la presentación de textos.El libro del alumno incluye ''ORTOGRAFIA PRÁCTICA: TUS REGLAS DE BOLSILLO'', un libro de apoyo de los alumnos para resolver las dudas sobre reglas ortográficas y poder seguirpracticando con más actividades.
Socio/a Abacus 36,98€
PVP 39,15€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El proyecto SAVIA para Lengua tiene como objetivo desarrollar en los alumnos las destrezas lingüísticas que les permitan comunicarse eficazmente.La pandilla dela ardilla llega al proyecto SAVIA en 1º de Primaria. Se trata de un grupo de niños, cada uno de los cuales representa una inteligencia diferente, que se reúnen todos los días alrededor de la ardilla Rasi y su chistera para contar historias. A través de lecturas sugerentes y situaciones comunicativas se favorece lareflexión. El libro incluye actividades paso a paso para iniciarse en los procedimientos de análisis lingüístico y juegos interactivos para reforzar el aprendizaje.La signatura de Lengua ofrece un programa específico de competencia lectora con dinámicas para entrenar estrategias de lectura eficaz, tareas estructuradas para desarrollar los niveles de comprensión a partir de tipologías textuales, pruebas de evaluación paradetectar el grado de adquisición de las destrezas lectoras y propuestas lúdicas de animación a la lecturaen distintos soportes.Potencia la escritura correctade las palabras en cada curso con el programa de ortografía mediante actividades de atención y memoria visual a través de materiales audiovisuales y manipulativos enfocados a distintos estilos de aprendizaje. También encontrarás batería de dictados con dinámicas individuales y por parejas y ficheros individualizadospor alumno para registrar su autoaprendizaje.Estimulamos la creatividad y el desarrollo de la expresión mediante actividades contextualizadas sugerentes y cercanas, modelos textuales en distintos soportes audiovisuales y estrategias para la interacción comunicativa y la presentación de textos.En 1º Primaria, el primer trimestre está disponible en dos niveles distintosde lectoescritura según necesidades del aula: Letraa letra y Mar de palabras. El libro del alumno incluye:  LIBRO DE LECTURAS DE LA PANDILLA ARDILLA, un libro con los cuentos completos de la pandilla.  Con audio asociado y actividades de escritura creativa.
Socio/a Abacus 36,85€
PVP 39,02€
Has añadido la cantidad máxima disponible.