Libros de texto de Castellano de 6º de Primaria

Este libro forma parte del nuevo proyecto de Educación Primaria Salvem la Balena Blanca. Dicho proyecto, fruto del trabajo de un conjunto de profesionales de la educación, del sector editorial y del sector de lastecnologías aplicadas a la educación, ha trabajado los contenidos curriculares haciendo un enfoque competencial de la enseñanza y el aprendizaje, coordinandoverticalmente todas las áreas y potenciando la educación en valores. Los contenidos están sequenciados endoce unidades didácticas. Además, esta nueva ediciónse complementa también con la opción del libro de texto en formato digital a través de Blinklearning (BL),una plataforma digital interactiva, atractiva i funcional.
Socio/a Abacus 34,34€
PVP 36,36€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu: GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia elscontinguts de tots els cursos establint ponts des d'Infantil fins a l'ESO. PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologiesinnovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al serveide l'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquèes materialitza en solucions, continguts, eines, recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suportdirecte en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. Claus del Projecte CONSTRUÏMa Primària: COMPETÈNCIES BÀSIQUES Orienta cap a unaprenentatge eficaç fomentant la transversalitat dels continguts, la funcionalitat dels aprenentatges i l'autonomia de l'alumnat, a la vegada que els preparaper superar amb èxit les proves de competències al cicle mitjà i superior. INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Introdueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiples al cicle inicial, posant-les en relació amb les competències bàsiques, com a estratègia peratendre la diversitat a l'aula i a través d'un seguit de recursos audiovisuals i interactius allotjats enl'entorn digital. TREBALL COOPERATIU Presenta propostes de treball amb tècniques cooperatives a totes les àrees de cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat a l'aula, fomentant així l'aprenentatge entre iguals. ENSENYAMENT PROTEGIT Incorpora les estratègies i tècniques de l'Ensenyament Protegit, que fan el contingut acadèmic comprensible, significatiu i interessant per als alumnes a través dela presentació de models, organitzadors gràfics, vocabulari clau... PROJECTE DIGITAL Presenta un entornvirtual d'aprenentatge amb noves funcionalitats que situa la guia didàctica digital com a eix central de l'activitat docent, en diàleg constant entre el material imprès i els recursos web.
Socio/a Abacus 37,44€
PVP 39,65€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TOT TALLERS LLENGUA CASTELLANA PRIMÀRIA 6 Quadern amb 30 propostes per treballar i avaluarles 5 dimensions i les 14 competències de l'àmbit lingüístic en llengua castellana. …Es potencia l'autonomia personal amb activitats individuals, per parelleso en grup i es fa especial atenció als processos de treball mitjançant propostes perquè els alumnes puguinautoavaluar-se i ser conscients dels propis aprenentatges. ……Els mestres disposen d'una guia interactivaamb orientacions i propostes didàctiques, molts recursos digitals per treballar a l'aula i eines avaluatives que faciliten el seguiment dels procesos d'aprenentatge dels alumnes.…Pensat per a cicle superior.… - Materia: Llengua castellana - Curs: PRIMÀRIA 6 - Edat: 11 a 12 anys - Idioma: Castellà
Socio/a Abacus 18,32€
PVP 19,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 5,65€
PVP 5,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Las pruebas del ámbito lingüístico castellano trabajan: La comprensión lectora, a través de textos de diferentes tipologías, y la expresión escrita, a través de una actividad pautada en que el alumno presta atención a la planificación, producción y revisión del proceso.
Socio/a Abacus 10,35€
PVP 10,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Cuaderno de ejercicios de lenguaje básicos de 6º curso de primaria parapreparar el paso a la ESO. Cuadernos escolares muy adecuados para elrepaso en verano y para el uso de los mismos en el primer trimestre delcurso para valorar el nivel del alumno/a. CONTENIDO: – Conocer ydiferenciar el nombre y el adjetivo. – Diferenciar palabras derivadas,compuestas, sinónimas y antónimas. – Inventar y escribir una historietaa partir de unas viñetas. – Conocer y aplicar correctamente las normasde acentuación. – Identificar, clasificar y aplicar correctamente losdeterminantes. – Comprender textos de características diversas. –Expresarse correctamente con un vocabulario adecuado. – Identificar,clasificar y aplicar correctamente los pronombres. – Reconocer y aplicarpalabras homófonas y polisémicas. – Reconocer y analizar formasverbales: modo, tiempo, número y persona. – Redactar a partir de unamotivación. – Comprender mensajes de la vida cotidiana. – Reconocer yclasificar el adverbio. – Conocer y aplicar las normas ortográficasbásicas: b, h, plurales (d, z), j, g, – Saber escribir en lenguajepoético con una estructura básica. – Reconocer, aplicar y diferenciarlos enlaces: preposición y conjunción. – Adquirir seguridad en el manejodel diccionario. – Saber diferenciar el sujeto y el predicado. – Conocery distinguir las diversas clases de oraciones
Socio/a Abacus 2,37€
PVP 2,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TG E6 Ortografía castellana 12
Socio/a Abacus 4,67€
PVP 4,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus n/a
PVP n/a
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Lectojuegos tiene como objetivo trabajar la lectura apartir de actividades que ayuden a la comprensión ya la adquisición de una velocidad de lectura adecuada. El planteamiento de cada cuaderno permite un uso flexible en función del nivel lector de cada niño. Contenido de los cuadernos: Comprensión lectora - Memoriainmediata - Observación y atención - Habilidad visual - Vocabulario - Sintaxi.
Socio/a Abacus 3,13€
PVP 3,30€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E6 Castellano-cuaderno 3/N.Voces/15
Socio/a Abacus 10,29€
PVP 10,89€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANIB E6 Lengua-cuad.3/19
Socio/a Abacus 7,48€
PVP 7,92€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TG E6 Ortografía castellana 11
Socio/a Abacus 4,67€
PVP 4,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VV E6 Escribas
Socio/a Abacus 8,58€
PVP 9,09€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BRU E6 Lecturas/Lapiceros
Socio/a Abacus 23,29€
PVP 24,66€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BARC E6 Castellano/Libro/15
Socio/a Abacus 26,03€
PVP 27,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SANIB E6 Castellà/15
Socio/a Abacus 38,12€
PVP 40,37€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BARC E6 Castellano/15
Socio/a Abacus 39,24€
PVP 41,30€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BARC E6 Castellano/Dossier/15
Socio/a Abacus 24,84€
PVP 26,15€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BARC E6 Castellà/17
Socio/a Abacus 37,02€
PVP 39,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llibre curricular multiformat fungible que planteja 27 itineraris basats en reptes setmanals sorgits a partir de situacions quotidianes i reals i amb els qualsels alumnes es formaran per assolir les competènciesbàsiques de l àmbit lingüístic. El projecte inclou un banc d'idees i de recursos en diferents suports .
Socio/a Abacus 24,91€
PVP 26,37€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDV E6 Castellano-cuad. 2/Superpixépolis
Socio/a Abacus 7,86€
PVP 8,33€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEI E6 Castellano/Competencias/Duna
Socio/a Abacus 12,88€
PVP 13,64€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus n/a
PVP n/a
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E6 Castellano/15
Socio/a Abacus 38,12€
PVP 40,37€
Has añadido la cantidad máxima disponible.