Seguimos operativos 🚚 Infórmate aquí

Libros de texto de Conocimiento del medio de 5º de Primaria

Otras categorías
APRENC AMB PROJECTES és una proposta per a Educació Primária d’Aprenentatge Basat en Projectes. Fa que l’alumne siga el protagonista del seu aprenentatge amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament de persones competents, capaces, compromeses amb el seu entorn,crítiques i creatives. Les claus del projecte es basen en un aprenentatge cooperatiu, en la metodologia inclusiva, en el fet d’aprendre a pensar, en l’educació emocional, en les actituds i en els valors. Els projectes s’estructuren en tres Fases (motivació, comprensió, acció final). En cada Fase es plantegen uns objectius que es distribueixen en diferents Tasques i cada Tasca comprén diverses sessions de treball. Cada projecte consta de 30 sessions en què es plantegen dinámiques per a ser desenvolupades de manera individual, en equip i en gran grup. Aquestes dinámiques estanpreparades per a dur-les a terme alternativament en el quadern de l’alumne i en l’entorn digital. El seu potencial tecnològic permet que el mestre puga adaptarel projecte a la realitat de la seua aula’ pot afegir, ocultar o canviar l’ordre de les sessions o dels passos que les componen. Els projectes tenen un enfocament interdisciplinari i parteixen de la necessitat de buscar una resposta a un repte pròxim als interessos i a la realitat dels alumnes per a aconseguir més motivació i implicació. En el projecte Planeta SOStenible es treballen continguts de les árees de Ciènciessocials i de Ciències de la naturalesa que serveixend’eix vertebrador, i continguts de Matemátiques, de Llengua i de Plástica que es treballen d’una manera més instrumental. Com a repte, els alumnes han de fer una proposta d’estalvi energètic que faça més sostenible el seu entorn. Han de presentar el treball que faran en una fira al seu centre.
Socio/a Abacus 23,37€
PVP 24,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
APRENDO CON PROYECTOS es una propuesta para EducaciónPrimaria de Aprendizaje Basado en Proyectos. Colocaal alumno como protagonista de su aprendizaje con elobjetivo de contribuir al desarrollo de personas competentes, capaces, comprometidas con su entorno, críticas y creativas.Las claves del proyecto se basan en un aprendizaje cooperativo, metodología inclusiva, aprender a pensar, educación emocional, actitudes y valores.Los proyectos se estructuran en tres Fases (motivación, comprensión, acción final). En cada Fase se plantean unos objetivos que se distribuyen en distintasTareas, cada Tarea abarca varias sesiones de trabajo.Cada proyecto consta de 30 sesiones donde se plantean dinámicas para ser desarrolladas de forma individual, en equipo y en gran grupo. Estas dinámicas están preparadas para realizarse alternativamente en el cuaderno del alumno y en el entorno digital. Su potencialtecnológico permite al profesor poder adaptar el proyecto a la realidad de su aula, añadiendo, ocultandoo cambiando el orden de las sesiones o de los pasos que la componen.Los proyectos tienen con un enfoque interdisciplinar y parten de la necesidad de buscar unarespuesta a un reto cercano a los intereses y a la realidad de los alumnos para conseguir una mayor motivación e implicación.En el proyecto Planeta Sostenible, se trabajan contenidos de las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza que sirven de eje vertebrador, y Matemáticas, Lengua y Plástica se trabajan de forma más instrumental. Como reto los alumnostiene que hacer una propuesta de ahorro energético que haga más sostenible su entorno. Presentarán su trabajo en una feria en su centro
Socio/a Abacus 23,37€
PVP 24,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aprenc amb projectes és una proposta per a Educació Primária d’Aprenentatge Basat en Projectes. Fa que l’alumne siga el protagonista del seu aprenentatge amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament de persones competents, capaces, compromeses amb el seu entorn,crítiques i creatives. Les claus del projecte es basen en un aprenentatge cooperatiu, en la metodologia inclusiva, en el fet d’aprendre a pensar, en l’educació emocional, en les actituds i en els valors. Els projectes s’estructuren en tres Fases (motivació, comprensió, acció final). En cada Fase es plantegen uns objectius que es distribueixen en diferents Tasques i cada Tasca comprén diverses sessions de treball. Cada projecte consta de 30 sessions en què es plantegen dinámiques per a ser desenvolupades de manera individual, en equip i en gran grup. Aquestes dinámiques estanpreparades per a dur-les a terme alternativament en el quadern de l’alumne i en l’entorn digital. El seu potencial tecnològic permet que el mestre puga adaptarel projecte a la realitat de la seua aula’ pot afegir, ocultar o canviar l’ordre de les sessions o dels passos que les componen. Els projectes tenen un enfocament interdisciplinari i parteixen de la necessitat de buscar una resposta a un repte pròxim als interessos i a la realitat dels alumnes per a aconseguir més motivació i implicació. En el projecte Planeta SOStenible es treballen continguts de les árees de Ciènciessocials i de Ciències de la naturalesa que serveixend’eix vertebrador, i continguts de Matemátiques, de Llengua i de Plástica que es treballen d’una manera més instrumental. Com a repte, els alumnes han de fer una proposta d’estalvi energètic que faça més sostenible el seu entorn. Han de presentar el treball que faran en una fira al seu centre.
Socio/a Abacus 23,37€
PVP 24,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TG E5 Medi/Tram 2.0
Socio/a Abacus 34,25€
PVP 36,05€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
APRENDO CON PROYECTOS es una propuesta para EducaciónPrimaria de Aprendizaje Basado en Proyectos. Colocaal alumno como protagonista de su aprendizaje con elobjetivo de contribuir al desarrollo de personas competentes, capaces, comprometidas con su entorno, críticas y creativas. Las claves del proyecto se basan enun aprendizaje cooperativo, metodología inclusiva, aprender a pensar, educación emocional, actitudes y valores. Los proyectos se estructuran en tres Fases (motivación, comprensión, acción final). En cada Fase seplantean unos objetivos que se distribuyen en distintas Tareas, cada Tarea abarca varias sesiones de trabajo. Cada proyecto consta de 30 sesiones donde se plantean dinámicas para ser desarrolladas de forma individual, en equipo y en gran grupo. Estas dinámicas están preparadas para realizarse alternativamente en el cuaderno del alumno y en el entorno digital. Su potencial tecnológico permite al profesor poder adaptar elproyecto a la realidad de su aula, añadiendo, ocultando o cambiando el orden de las sesiones o de los pasos que la componen. Los proyectos tienen con un enfoque interdisciplinar y parten de la necesidad de buscaruna respuesta a un reto cercano a los intereses y ala realidad de los alumnos para conseguir una mayor motivación e implicación.
Socio/a Abacus 23,37€
PVP 24,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E5 TDL Natural+Social/AB PK/18
Socio/a Abacus 25,37€
PVP 26,70€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BARC E5 Medi/17
Socio/a Abacus 39,95€
PVP 42,05€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Quadern d'activitats de Coneixement del medi 5 de la col·leccció TRAM 2.0. Pensat per a reforçar el treball que es proposa en el llibre de l'alumne. Fungible i amb opcions d'organitzar el treball segons les necessitats de cadascú. Inclou un quadernet am
Socio/a Abacus 14,73€
PVP 15,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aprenc amb projectes és una proposta per a Educació Primària d’Aprenentatge Basat en Projectes. Fa que l’alumne siga el protagonista del seu aprenentatge amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament de persones competents, capaces, compromeses amb el seu entorn,crítiques i creatives. Les claus del projecte es basen en un aprenentatge cooperatiu, en la metodologia inclusiva, en el fet d’aprendre a pensar, en l’educació emocional, en les actituds i en els valors. Els projectes s’estructuren en tres Fases (motivació, comprensió, acció final). En cada Fase es plantegen uns objectius que es distribueixen en diferents Tasques i cada Tasca comprén diverses sessions de treball. Cada projecte consta de 30 sessions en què es plantegen dinàmiques per a ser desenvolupades de manera individual, en equip i en gran grup. Aquestes dinàmiques estanpreparades per a dur-les a terme alternativament en el quadern de l’alumne i en l’entorn digital. El seu potencial tecnològic permet que el mestre puga adaptarel projecte a la realitat de la seua aula’ pot afegir, ocultar o canviar l’ordre de les sessions o dels passos que les componen. Els projectes tenen un enfocament interdisciplinari i parteixen de la necessitat de buscar una resposta a un repte pròxim als interessos i a la realitat dels alumnes per a aconseguir més motivació i implicació.
Socio/a Abacus 23,37€
PVP 24,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BAU E5 Medi/Practica-aprèn/18
Socio/a Abacus 25,15€
PVP 26,47€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E5 L&T Science/Activity
Socio/a Abacus 14,58€
PVP 15,35€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E5 TDL Natural/CB Pk
Socio/a Abacus 28,36€
PVP 29,85€
Has añadido la cantidad máxima disponible.