Seguimos operativos. Infórmate aquí

Libros de texto

Otras categorías
Socio/a Abacus 12,30€
PVP 12,95€
LES CLAUS D'ACTIVA'T:EL projecte ACTIVA'T, treballa les competències bàsiques pròpies dels àmbits segons les dimensions, seguint les orientacions del Departament d'Educació.MÉS COMPRENSIÓ REALPerquè els alumnes comprenguin millor i tots se sentin motivats i capaços:* ACCÉS MÉS FÀCIL: Lectura més fàcil, continguts méssintètics i visuals...* BASTIDES DE SUPORT: Perquè el professorat pugui ajudar els alumnes en els continguts o processos més complexos pas a pas.* APRENENTATGE EXPERIENCIAL I MANIPULATIU: Experiències manipulatives àmplies i motivadores.* RESOLUCIÓ DE PROBLEMES: Perquè els alumnes desenvolupin estratègies per resoldre tot tipus de problemes.* HABILITATS COMUNICATIVES:Tot el treball a l'aula tindrà present el valor de la comunicació i la seva importància en l'aprenentatge.* COMPRENSIÓ LECTORA: Per treballar les destreses dela competència lectora des de l'àrea de matemàtiquesde forma pautada i progressiva.MÉS INNOVACIÓ AMB SENTITPer atendre la diversitat dels alumnes per mitjà de suports metodològics contrastats:* APRENENTATGE COOPERATIU 'Cooperem': Un plantejament senzill i infal·lible transversal al llarg de tot el projecte perquè,treballant plegats, els alumnes aprenguin a treballarsols.* APRENDRE A PENSAR 'Mediadors de pensament': Un programa d'estratègies de pensament perquè els teusalumnes es converteixin en persones crítiques, reflexives i responsables.MÉS TRANSFERÈNCIA DE L'APRENENTATGEPerquè els alumnes tinguin una experiència real d'aprenentatge s'ofereixen propostes específiques amb les quals podran aplicar el que han après en el dia adia. Un treball per fases que s'inicia amb l'activació i, després d'entendre el que aprenem experimentant,verbalitzant... finalitza en la transferència:Ens activem - Comprenem - Apliquem - Comprovem el que hem aprèsMÉS INTERCONNEXIÓ: MÉS DIGITALMitjançant l'entornd'aprenentatge del projecte Activa't es poden personalitzar encara més les classes i donar a cada alumneel que necessita. Un espai ric en recursos i activitats gamificades molt motivador.GRAN QUANTITAT D'EINESI RECURSOS, tant en paper com a l'entorn digital, queajuden a preparar les classes i avaluar els alumnes:* Guia del mestre trimestral..* Programes COPER i Ferper comprendre amb les indicacions necessàries per treballar a classe les sessions de resolució de problemes i les activitats manipulatives.* Avaluació.I mésa l'entorn digital:* Projecte: enfocament, comprensiólectora, tutorials...* Legislació: Programacions, concrecions.* Preparació de les classes: Començament decurs, índexs de continguts, guia didàctica.* Suporta la diversitat: Fitxes pas a pas, de continguts bàsics, d'aprofundiment, de comprensió lectora...* Einesper avaluar: Fitxes per repassar i comprovar allò ques'ha après (per unitat, trimestral, final), proves iregistres d'avaluació segons les dimensions, rúbriques de comprensió, expressió, etc.
Socio/a Abacus 37,25€
PVP 39,32€
TEI E1 Matemáticas/investigamos/19
Socio/a Abacus 13,29€
PVP 13,99€
VV E3 Lecturas competenciales
Socio/a Abacus 9,28€
PVP 9,79€
Este Juego de lectura es un material de trabajo basado en actividades que han de realizarse tras la lectura del libro Un puñado de miedos, número 156 de la colección Altamar. El cuaderno está dividido en unidades didácticas, de modo que cada unidad está compuestade uno o dos capítulos del libro de lectura (que losalumnos leen inicialmente) y de una serie de ejercicios referidos al texto de dicho capítulo o capítulos:comprensión, vocabulario, habilidad visual... Recomendado para 3.º y 4.º de Primaria.
Socio/a Abacus 11,13€
PVP 11,72€
Socio/a Abacus 12,30€
PVP 12,95€
LAN Logisch A2/Kursbuch
Socio/a Abacus 19,94€
PVP 21,04€
ÍNDEXEL MEU CARNET ESPORTIUTEST D’APTITUD FÍSICAEL CALFAMENTAIXA FUNCIONEN ELS MÚSCULSCUIDE LA SALUDLA DIETA ESPORTIVALA HISTÒRIA DELS ESPORTSTÈCNICA I TÀCTICA ESPORTIVA ELLLENGUATGE DELS ÀRBITRESTÀCTIQUES DEL ESCACSINICIACIÓ A L’ORIENTACIÓM’EXPRESSE AMB EL COS
Socio/a Abacus 16,63€
PVP 17,56€
Aquest Joc de lectura és un material basat en activitats que s´han de realitzar després de llegir el llibre El vol de l´oreneta, número 30 de la col·lecció Altamar. El quadern es divideix en unitats didàctiques,de manera que cada unitat es compon d´un o dos capítols del llibre de lectura (que els alumnes llegeixen inicialment) i d´una sèrie d´exercicis referits al text d´aquest capítol o capítols: comprensió, vocabulari, habilitat visual... Recomanat per a 3r i 4t de Primària.
Socio/a Abacus 11,48€
PVP 12,08€
VV E CA SR05 La canica de Mónica y Quico
Socio/a Abacus 4,08€
PVP 4,08€
Este Juego de lectura es un material de trabajo basado en actividades que han de realizarse tras la lectura del libro Mumú, número 29 de la colección Altamar.El cuaderno está dividido en unidades didácticas, demodo que cada unidad está compuesta de uno o dos capítulos del libro de lectura (que los alumnos leen inicialmente) y de una serie de ejercicios referidos altexto de dicho capítulo o capítulos: comprensión, vocabulario, habilidad visual... Recomendado para 3.º y4.º de Primaria.
Socio/a Abacus 11,48€
PVP 12,08€
VVC P3 Aprenc amb les xifres 1
Socio/a Abacus 4,65€
PVP 4,65€