Condicions Generals de Compra

Les presents Condicions Generals de Compra apliquen a la contractació dels productes, continguts o serveis digitals (el/els “Producte/s”) oferts per ABACUS SCCL (“ABACUS”) a qualsevol usuari d’Internet que realitza una comanda (“el Client”) a través de la pàgina web de la seva titularitat allotjada en el nom de domini www.abacus.coop (el “Web”).
El Web té per objecte la venda dels Productes amb un clar caràcter cultural i educatiu, que incentivin i deixin espai a la creativitat, el coneixement i la capacitat de divertir a infants, joves i adults.

Les dades d’identificació i contacte d’ABACUS són les següents:

Domicili social: C/ Perú 186, 08020 Barcelona
NIF nº: F-08226714
Correu electrònic: abacusonline@abacus.coop
Telèfon: 935 153 109 (de dilluns a divendres, de 8h a 18.30h)
Missatgeria instantània: +34 670 60 07 77 (de dilluns a divendres, de 8h a 21h)
Formulari Web: https://www.abacus.coop/ca/contacte

Al fer una comanda d'un Producte a través del Web, el Client declara ser major d'edat i tenir capacitat legal per a contractar els Productes que s'hi ofereixen. A l’efecte, ABACUS es reserva l'opció de sol·licitar al Client, en qualsevol moment, la documentació acreditativa de la seva edat. En cas que verifiqui que el Client no té l'edat requerida o el Client no atén el requeriment d’ABACUS, o ho fa de forma incorrecta, ABACUS podrà cancel·lar la venda del Producte sol·licitat.

Les Condicions Generals de Compra apliquen únicament a les compres de Productes realitzades per Clients a través del Web i, en conseqüència, no aplicaran en cas que els Clients adquireixin productes a tercers o en botigues físiques d’ABACUS.

La contractació de Productes oferts a través del Web comporta l'acceptació de les Condicions Generals de Compra, per la qual cosa, abans de procedir a la seva acceptació, llegeixi atentament el contingut. Si no s’accepten les Condicions Generals de Compra, la contractació dels Productes no es durà a terme i, en conseqüència, no comportarà l'assumpció de cap tipus d'obligació i/o responsabilitat per part d’ABACUS.

Així mateix, ABACUS es reserva el dret de modificar el contingut i/o abast de les Condicions Generals de Compra en qualsevol moment, i en aquest cas, serà degudament notificat.

Comandes

Per a procedir a la contractació dels Productes, el Client haurà de seguir cadascun dels tràmits del procediment previstos i afegir-los a la cistella de compra que es generarà a mesura que es vagin seleccionant els Productes a comprar. Ara bé, les cistelles de compra no tenen caràcter vinculant per a ABACUS ni per al Client.

Així mateix, el Client pot comprar Productes després d’haver-se registrat o donat d’alta a través del Web, en el supòsit del qual, el Client només haurà de facilitar la direcció de correu electrònic i la contrasenya amb la que s’hagi registrat.

El Client es compromet a fer ús del Web només per a fer comandes legalment vàlides i, per tant, a facilitar de manera certa i correcta la informació requerida. Si el Client detectés un error en la comanda, cal que es posi en contacte immediatament amb ABACUS, a través de qualsevol dels mitjans esmentats anteriorment, per a notificar i solucionar l’error el més aviat possible.

El Client haurà de fer un ús diligent de les credencials i no posar-les a disposició de tercers, així com comunicar, amb caràcter immediat, a ABACUS, la pèrdua o robatori de les mateixes o del possible accés per tercers no autoritzats.

Preu i forma de pagament

El preu dels Productes serà el que s’indiqui en Euros al Web i inclourà l'IVA i/o, si escau, qualsevol altre impost i/o taxa que resulti aplicable al territori d'aplicació. Únicament caldrà afegir-hi les despeses d'enviament que, per a cada destí i opció de transport escollida, s'especifiquen al Web: https://www.abacus.coop/ca/preguntes-frequents/faqs.html

En el cas de comandes de molt volum, ABACUS es reserva el dret de modificar l’import de les despeses d'enviament de la seva comanda, imports que seran degudament notificats al Client amb caràcter immediat.

Així mateix, ABACUS es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment, les modificacions que consideri oportunes sobre l'import del preu dels productes. En qualsevol cas, el preu aplicable a la comanda efectuada pel Client serà el que consti en el moment d'acceptar les Condicions Generals de Compra respecte del Producte seleccionat.

El Client podrà efectuar el pagament dels Productes contractats mitjançant qualsevol dels mitjans de pagament previstos a la pàgina principal del Web. En el cas que el pagament es faci a través de targetes bancàries, el Client haurà d'incloure el número de targeta de dèbit/crèdit, així com la informació addicional que li sigui requerida en el procediment de compra. En el cas que sigui via PayPal, el Client haurà de disposar d’un compte de PayPal per realitzar aquest tipus de pagament.

Així mateix, es poden fraccionar i finançar el pagament de les compres dels Productes de conformitat amb les següents condicions:

● Cal seleccionar el nombre de quotes en el qual es vulguin realitzar els pagaments i facilitar les dades requerides, especialment, el número de telèfon mòbil ja que serà el canal de validació que es farà servir a l’efecte.
● Posteriorment, ABACUS, a través de l’entitat financera, valorarà i aprovarà l'import finançat segons les quotes prèviament seleccionades i informarà dels interessos que resultin aplicables.
● Cal que la compra sigui per l’import mínim previst al Web.

El càrrec s’efectuarà una vegada sigui acceptat per l’entitat financera o plataforma a través de la qual s’efectuï el pagament, ja que, en cas contrari, la compra no podrà portar-se a terme.

ABACUS podrà oferir descomptes en el marc de determinades promocions i aquests es podran aplicar durant el procediment de compra, si bé els descomptes no podran ser acumulables a d’altres promocions.

Un cop finalitzat el procés de compra, el Client rebrà un correu electrònic confirmant la compra del/s Producte/s, juntament amb una còpia de les Condicions Generals de Compra.

En el supòsit de què ABACUS detectés qualsevol error comès en la publicació d’un preu, ABACUS es posarà en contacte amb el Client que hagi adquirit el Productes en el període de temps en el que l’oferta sobre els mateixos era errònia, per a informar-los de l’error i procedir a la seva regularització el més aviat possible.

El justificant de la compra dels productes i la corresponent factura estarà disponible i es podrà consultar a la secció “El meu compte” del Web. Així mateix, el Client tindrà dret a rebre la factura en format físic (en paper), i ho podrà sol·licitar tant durant el procediment de compra com, en qualsevol moment, per correu electrònic a abacusonline@abacus.coop.

Entrega del/s Producte/s

Una vegada ABACUS hagi verificat que la compra s'ha realitzat correctament, procedirà a l’entrega dels Productes a l'adreça indicada pel Client en el procediment de compra (sempre que sigui dins del Territori peninsular i de les Illes Balears), o en alguna de les botigues físiques d’ABACUS seleccionades pel Client, en un termini que dependrà del mètode d’enviament seleccionat però que, en cap cas, serà superior als trenta (30) dies següents de la data de confirmació de la comanda. En el cas dels continguts o serveis digitals es posaran a disposició del Client de manera immediata després de l’acceptació de les Condicions Generals de Compra.

No es processaran ni es realitzaran entregues de Productes els dissabtes, diumenges o dies festius estatals i/o de la Comunitat Autònoma de l’empresa de missatgeria o del Client, realitzant-se el procés de la comanda i/o entrega el primer dia hàbil següent.

El lliurament dels Productes al Client els farà ABACUS directament o a través d'una empresa de transport designada per ABACUS. Es considerarà efectuada l’entrega a partir del moment en que els Productes es posin a la disposició del Client i, en el cas dels continguts o serveis digitals a partir del moment en que siguin accessibles i/o descarregables.

No es lliuraran comandes en apartats postals. Respecte als lliuraments en establiments públics, tals com hospitals, en els quals hi hagin restriccions per a l'accés al públic, ABACUS no garanteix que la mateixa s'efectuï directament al destinatari.

El Client podrà fer el seguiment de les comandes a través de l'eina prevista al Web.

Si en el moment del lliurament dels Productes, el Client està absent, aquest haurà de contactar amb l'empresa de missatgeria contractada per ABACUS o amb el Departament d'Atenció al Client d’ABACUS a través dels mitjans indicats a l’inici, per a fixar una altra data de lliurament.

Totes les comandes dels Productes estan subjectes a la seva disponibilitat. En cas de manca de disponibilitat del Producte, ABACUS informarà d'això al Client i li podrà oferir un Producte de característiques similars, d'igual o superior qualitat, si bé el Client, alternativament, podrà cancel·lar la compra i recuperar l'import pagat el més aviat possible.

Responsabilitat

ABACUS s’esforça al màxim a oferir als Clients una informació dels Productes exacta i completa i el més actualitzada possible. No obstant això, el color dels Productes que apareixen al Web pot variar depenent de les característiques dels dispositius dels Clients. A l’efecte, ABACUS es reserva el dret a rectificar les imatges dels Productes quan sigui necessari.

ABACUS no serà responsable dels errors que es puguin produir en el lliurament o subministrament dels Productes en cas que el Client no hagi emplenat correctament el formulari de compra habilitat al Web. Sense perjudici de l'anterior, ABACUS adoptarà les mesures indicades a l’apartat anterior, perquè el lliurament o subministrament pugui efectuar-se el més aviat possible.

Si hi hagués alguna incidència en el lliurament o subministrament dels Productes, ABACUS n'informarà el Client tan aviat com en tingui coneixement.

El risc dels Productes es transmetrà al Client a partir del moment en què aquests s'hagin posat a la seva disposició i, en el cas de la seva devolució, continuaran a càrrec del Client fins al seu lliurament a ABACUS.

ABACUS no serà responsable per l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les Condicions Generals de Compra per causes de força major que impliquin una interrupció de l'activitat comercial, especialment, dels mitjans de transport o comunicacions.

Igualment, ABACUS no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que puguin resultar d'un funcionament o ús inadequat dels Productes comercialitzats per part del Client.

Garanties

La garantia dels Productes venuts a través del Web s'ajustarà al que preveu la normativa vigent i, per tant, amb caràcter general, ABACUS respondrà de les faltes de conformitat manifestades pel/per la Client/a en el termini de tres (3) anys des del lliurament de productes o de dos (2) anys, quan es tracti de continguts o serveis digitals.

S’entén que els Productes són conformes sempre que compleixin amb els requisits objectius i subjectius de conformitat amb la normativa vigent sempre que, si s’escau, hagin sigut instal·lats o integrats correctament.

Si el Producte venut per ABACUS no fos conforme, el Client haurà d'informar ABACUS el més aviat possible enviant un correu electrònic a abacusonline@abacus.coop, o accedint al formulari de contacte.

En cas de devolució del Producte per falta de conformitat, les despeses de la devolució seran assumides per ABACUS.

Desistiment

El Client disposa d'un termini de catorze (14) dies naturals a comptar des de la data de l’entrega dels productes (o de l’acceptació de les Condicions Generals de Compra en relació als continguts o serveis digitals) per a exercir el seu dret de desistiment.

No obstant això, no aplica el dret de desistiment en els supòsits previstos legalment, per exemple, entre d’altres, quan es tracti de productes personalitzats o confeccionats conforme a les especificacions del Client, productes precintats que no siguin aptes per ser tornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats, i en aquells casos en què es tracti d’un servei o contingut digital el qual no es presti en un suport material, i l’execució d’aquest s’hagi iniciat. En aquests casos, a més, el Client s’abstindrà d’utilitzar el contingut digital i de posar-ho a disposició de tercers.

Per a l'exercici del dret de desistiment, el Client haurà d’enviar a ABACUS el Formulari de Desistiment segons el model que consta al final de les Condicions Generals de Compra mitjançant un correu electrònic dirigit a abacusonline@abacus.coop, així com el/s Producte/s a retornar a ABACUS, juntament amb tots els embolcalls i, si s’escau, instruccions i altres document que s’acompanyin. ABACUS ofereix la possibilitat de retornar qualsevol Producte a través d’un missatger que reculli el Producte en el domicili del Client o a les botigues físiques d’ABACUS. Excepte que es faci la devolució del Producte en una botiga d’ABACUS, el Client haurà d’assumir el cost directe de la devolució.

S’acceptarà la devolució de Productes que hagin estat manipulats de la manera necessària per establir-ne la naturalesa, les característiques o el funcionament del Producte. Ara bé, el Client serà responsable de la disminució del valor del Producte causat per una manipulació diferent a la indicada anteriorment. No es farà cap reemborsament si el Producte no es troba en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany.

Una vegada exercit correctament el dret de desistiment i, en tot cas, en el termini màxim de catorze (14) dies naturals des de la data de recepció del Producte i la sol·licitud de desistiment, ABACUS realitzarà l'abonament al Client corresponent a l'import íntegre de la compra del Producte, incloent-hi, si n’hi hagués, les despeses d’enviament i conforme a la modalitat de pagament realitzada pel Client. ABACUS no estarà obligada a retornar les despeses d’enviament addicionals d’aquells mètodes d’entrega diferents a la modalitat menys costosa del lliurament ofert per ABACUS.

En el supòsit dels Productes subjectes a pagaments fraccionats, si s’escau, ABACUS retornarà la part de l’import que s’hagi abonat fins la data per part del Client.

Protecció de dades personals

ABACUS (DPD protecciodedades@abacus.coop) tractarà les dades obtingudes durant el procediment de compra per tal de gestionar la venda i entrega dels Productes adquirits, enviar comunicacions informatives sobre ABACUS, els seus productes, ofertes i novetats que puguin ser d’interès, així com elaborar estadístiques.

La base legal per al tractament de les dades és l'execució de la relació contractual derivada de la contractació dels Productes. En els formularis caldrà que el Client ompli els camps requerits com a “obligatoris” ja que, en cas contrari, podria implicar la impossibilitat de dur a terme els tractaments assenyalats. Caldrà comunicar les dades personals actuals i correctes per tal que la informació continguda als fitxers d’ABACUS estigui actualitzada i sense errors.

Les dades personals es conservaran durant el termini legal previst per la normativa vigent (especialment, en matèria civil, fiscal i comptable).

Les dades personals podran comunicar-se a entitats del Grup ABACUS (sectors cultural, editorial i audiovisual) per a finalitats administratives internes per la gestió de la relació contractual, a entitats financeres o plataformes de pagament previstes en el procediment de compra, a empreses d'auditoria per a la revisió dels estats financers i comptables i, si escau, a Associacions i ONG en el marc de campanyes solidàries, a entitats col·laboradores per dur a terme campanyes conjuntes, a empreses de missatgeria i transport per al lliurament dels Productes i a les Administracions Públiques en els supòsits previstos legalment. Així mateix, les dades personals podran estar allotjades en entitats de fora de la Unió Europea, en condicions de seguretat i confidencialitat, de conformitat amb les garanties jurídiques corresponents, sobre les quals es pot obtenir informació a través del correu protecciodedades@abacus.coop.

Es podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a protecciodedades@abacus.coop. En cas que no s'obtingui una resposta satisfactòria o es vulgui més informació sobre qualsevol d'aquests drets, es podrà acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Consultes, queixes i reclamacions

Per a qualsevol informació sobre comandes o sobre les característiques dels Productes i d’altres serveis oferts per ABACUS, així com per a formular queixes i reclamacions, el Client podrà contactar amb ABACUS, enviant un correu electrònic a abacusonline@abacus.coop o accedint al formulari de contacte.

ABACUS es compromet a atendre-les el més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini d’un mes des que siguin presentades.

Idiomes

Les Condicions Generals de Compra estan redactades en català i castellà. En cas de contradicció entre les dues versions, prevaldrà la versió en català.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals de Compra fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç i aquestes romandran vigents en tot allò altres, tenint-se per no posada aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A aquests efectes, les Condicions Generals de Compra només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les Condicions Generals de Compra es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola vigent.

D'acord amb la normativa vigent, s'informa al Client que poden sotmetre les seves reclamacions a la plataforma de resolució de litigis disponible al següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Igualment, en cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació i/o aplicació de les Condicions Generals de Compra, els Jutjats competents seran els que disposi la normativa aplicable en matèria de jurisdicció competent en matèria de consumidors i usuaris.

Actualització: març de 2024

MODEL DE FORMULARI DE DESISTIMENT

A l’atenció d’ABACUS
C/ Perú 186, 08020 Barcelona
Correu electrònic: abacusonline@abacus.coop

Mitjançant l'enviament del present formulari degudament emplenat, notifico a ABACUS, que exerceixo el dret de desistiment en relació amb e/ls Producte/s contractat/s que es detalla a continuació:

Data:
Client/a:
Nº de comanda:
E-mail de contacte:
Adreça postal:

El Client accepta la devolució de l'import abonat al seu dia, sense interessos, a través del mateix mètode de pagament utilitzat.