Seguimos operativos 🚚 Infórmate aquí

Libros de texto de Medio natural de 5º de Primaria

Otras categorías
CIÈNCIES DE LA NATURALESA 5È.PRIMÀRIA La llegenda del Llegat és el primer projecte gamificat per al Cicle inicial d’Educació Primària. Converteix els teus alumnes en els protagonistes de l’aventura: Els guardians del llegat. Fa molt de temps, el malvat Oblit va voler apoderar-se del coneixement, guardat a la Biblioteca del Llegat. Per això la va atacar ila va trencar en sis parts. Heu estat triats per salvar la Biblioteca. A cada curs de Primària haureu derecompondre’n una secció. - Materia: MEDI NATURAL - Curs: PRIMÀRIA 5 - Edat: 10 a 11 anys - Idioma: Català
Socio/a Abacus 27,17€
PVP 28,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E5 Natural Science/AB
Socio/a Abacus 21,52€
PVP 22,65€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANE E5 Natural Science/Basic Concepts
Socio/a Abacus 19,43€
PVP 20,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
APRENC AMB PROJECTES és una proposta per a Educació Primária d’Aprenentatge Basat en Projectes. Fa que l’alumne siga el protagonista del seu aprenentatge amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament de persones competents, capaces, compromeses amb el seu entorn,crítiques i creatives. Les claus del projecte es basen en un aprenentatge cooperatiu, en la metodologia inclusiva, en el fet d’aprendre a pensar, en l’educació emocional, en les actituds i en els valors. Els projectes s’estructuren en tres Fases (motivació, comprensió, acció final). En cada Fase es plantegen uns objectius que es distribueixen en diferents Tasques i cada Tasca comprén diverses sessions de treball. Cada projecte consta de 30 sessions en què es plantegen dinámiques per a ser desenvolupades de manera individual, en equip i en gran grup. Aquestes dinámiques estanpreparades per a dur-les a terme alternativament en el quadern de l’alumne i en l’entorn digital. El seu potencial tecnològic permet que el mestre puga adaptarel projecte a la realitat de la seua aula’ pot afegir, ocultar o canviar l’ordre de les sessions o dels passos que les componen. Els projectes tenen un enfocament interdisciplinari i parteixen de la necessitat de buscar una resposta a un repte pròxim als interessos i a la realitat dels alumnes per a aconseguir més motivació i implicació. En el projecte Planeta SOStenible es treballen continguts de les árees de Ciènciessocials i de Ciències de la naturalesa que serveixend’eix vertebrador, i continguts de Matemátiques, de Llengua i de Plástica que es treballen d’una manera més instrumental. Com a repte, els alumnes han de fer una proposta d’estalvi energètic que faça més sostenible el seu entorn. Han de presentar el treball que faran en una fira al seu centre.
Socio/a Abacus 23,37€
PVP 24,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
APRENDO CON PROYECTOS es una propuesta para EducaciónPrimaria de Aprendizaje Basado en Proyectos. Colocaal alumno como protagonista de su aprendizaje con elobjetivo de contribuir al desarrollo de personas competentes, capaces, comprometidas con su entorno, críticas y creativas.Las claves del proyecto se basan en un aprendizaje cooperativo, metodología inclusiva, aprender a pensar, educación emocional, actitudes y valores.Los proyectos se estructuran en tres Fases (motivación, comprensión, acción final). En cada Fase se plantean unos objetivos que se distribuyen en distintasTareas, cada Tarea abarca varias sesiones de trabajo.Cada proyecto consta de 30 sesiones donde se plantean dinámicas para ser desarrolladas de forma individual, en equipo y en gran grupo. Estas dinámicas están preparadas para realizarse alternativamente en el cuaderno del alumno y en el entorno digital. Su potencialtecnológico permite al profesor poder adaptar el proyecto a la realidad de su aula, añadiendo, ocultandoo cambiando el orden de las sesiones o de los pasos que la componen.Los proyectos tienen con un enfoque interdisciplinar y parten de la necesidad de buscar unarespuesta a un reto cercano a los intereses y a la realidad de los alumnos para conseguir una mayor motivación e implicación.En el proyecto Planeta Sostenible, se trabajan contenidos de las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza que sirven de eje vertebrador, y Matemáticas, Lengua y Plástica se trabajan de forma más instrumental. Como reto los alumnostiene que hacer una propuesta de ahorro energético que haga más sostenible su entorno. Presentarán su trabajo en una feria en su centro
Socio/a Abacus 23,37€
PVP 24,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aprenc amb projectes és una proposta per a Educació Primária d’Aprenentatge Basat en Projectes. Fa que l’alumne siga el protagonista del seu aprenentatge amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament de persones competents, capaces, compromeses amb el seu entorn,crítiques i creatives. Les claus del projecte es basen en un aprenentatge cooperatiu, en la metodologia inclusiva, en el fet d’aprendre a pensar, en l’educació emocional, en les actituds i en els valors. Els projectes s’estructuren en tres Fases (motivació, comprensió, acció final). En cada Fase es plantegen uns objectius que es distribueixen en diferents Tasques i cada Tasca comprén diverses sessions de treball. Cada projecte consta de 30 sessions en què es plantegen dinámiques per a ser desenvolupades de manera individual, en equip i en gran grup. Aquestes dinámiques estanpreparades per a dur-les a terme alternativament en el quadern de l’alumne i en l’entorn digital. El seu potencial tecnològic permet que el mestre puga adaptarel projecte a la realitat de la seua aula’ pot afegir, ocultar o canviar l’ordre de les sessions o dels passos que les componen. Els projectes tenen un enfocament interdisciplinari i parteixen de la necessitat de buscar una resposta a un repte pròxim als interessos i a la realitat dels alumnes per a aconseguir més motivació i implicació. En el projecte Planeta SOStenible es treballen continguts de les árees de Ciènciessocials i de Ciències de la naturalesa que serveixend’eix vertebrador, i continguts de Matemátiques, de Llengua i de Plástica que es treballen d’una manera més instrumental. Com a repte, els alumnes han de fer una proposta d’estalvi energètic que faça més sostenible el seu entorn. Han de presentar el treball que faran en una fira al seu centre.
Socio/a Abacus 23,37€
PVP 24,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BIL E5 Natural Science/Pack
Socio/a Abacus 28,98€
PVP 30,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
APRENDO CON PROYECTOS es una propuesta para EducaciónPrimaria de Aprendizaje Basado en Proyectos. Colocaal alumno como protagonista de su aprendizaje con elobjetivo de contribuir al desarrollo de personas competentes, capaces, comprometidas con su entorno, críticas y creativas. Las claves del proyecto se basan enun aprendizaje cooperativo, metodología inclusiva, aprender a pensar, educación emocional, actitudes y valores. Los proyectos se estructuran en tres Fases (motivación, comprensión, acción final). En cada Fase seplantean unos objetivos que se distribuyen en distintas Tareas, cada Tarea abarca varias sesiones de trabajo. Cada proyecto consta de 30 sesiones donde se plantean dinámicas para ser desarrolladas de forma individual, en equipo y en gran grupo. Estas dinámicas están preparadas para realizarse alternativamente en el cuaderno del alumno y en el entorno digital. Su potencial tecnológico permite al profesor poder adaptar elproyecto a la realidad de su aula, añadiendo, ocultando o cambiando el orden de las sesiones o de los pasos que la componen. Los proyectos tienen con un enfoque interdisciplinar y parten de la necesidad de buscaruna respuesta a un reto cercano a los intereses y ala realidad de los alumnos para conseguir una mayor motivación e implicación.
Socio/a Abacus 23,37€
PVP 24,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SANIB E5 Naturals/15
Socio/a Abacus 30,54€
PVP 32,15€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llibre curricular multiformat fungible que planteja 15 itineraris basats en reptes setmanals sorgits a partir de situacions quotidianes i reals i amb els qualsels alumnes es formaran per assolir les competènciesbàsiques de l àmbit de Coneixement del medi. El projecte inclou un banc d'idees i de recursos en diferents suports .
Socio/a Abacus 16,58€
PVP 17,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TG E5 Medi/Tram 2.0
Socio/a Abacus 34,25€
PVP 36,05€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANV E5 Naturalesa/19
Socio/a Abacus 28,12€
PVP 29,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.