ūüĎč Cupón: 6REGALO | 6€ gratis ūüíł en LEGO o Playmobil‚Ěē

Libros de texto

Otras categorías
MGH B2 Física/16
Socio/a Abacus 36,72€
PVP 36,72€
?Láminas especialmente indicadas para la iniciación de la multiplicación en la enseñanza primaria. Su alegre y atractivo diseño lashace ideales para su uso y decoración en aulas y espacios destinados a los niños.?
Socio/a Abacus 9,40€
PVP 9,90€
El Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió publicat segons el Reial Decret 842/2002, a més de recollirles novetats tecnològiques en matèria de seguretat, innovació i fiabilitat de les instal·lacions elèctriques en baixa tensió, també és l’inici d’un desenvolupament normatiu mitjançant procediments administratiusi tècnics per part dels organismes competents de lesComunitats Autònomes i les empreses subministradoresde l’energia elèctrica. En aquesta cinquena edició, actualitzada a setembre de 2016, s’han inclòs les novetats i normes que afecten i poden influir directamenten la aplicació del REBT 842/2002, algunes amb referències a www.marcombo.com per a la seva consulta. Normativa d’àmbit Estatal - Reglament Electrotècnic pera Baixa Tensió, RD 842/2002 i les ITC-BT (incloses les corresponents Guies Tècniques d’Aplicació del REBT). Com a novetat, destaca la nova Instrucció Tècnica Complementaria ITC-BT-52, sobre recàrrega de vehicleselèctrics. - Reglament d’eficiència energètica per ainstal·lacions d’enllumenat exterior (RD 1890/2008, de 14 de novembre), es pot consultar a www.marcombo.com. - Reial Decret 1000/2010 de 5 d’agost sobre el visat col·legial obligatori (disponible a www.marcombo.com ). Normativa específica per a Catalunya - Llei 9/2014 del 31 de juliol sobre la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.DOGC Núm. 6679 - 5.8.2014 (disponible a www.marcombo.com). - Guia Vademècum per a instal·lacions d’enllaçen Baixa Tensió, Fecsa-Endesa. FDNGL003, 3a Edició, revisió 1, febrer 2014. -Instrucció 1/2014 de 19 de març de la Direcció General d´Energia, Mines i Seguretat Industrial per la qual s’aprova la Guia Tècnica delREBT. - Instrucció 3/2014 de 20 de març de la D.G.E.M i S.I, per la qual s’estableixen les condicions i el procediment a seguir per a les modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de Baixa Tensió. -Instrucció 1/2015 de 12 de març de la Direcció Generald’Energia, Mines i Seguretat Industrial en relació alprocediment a seguir en les inspeccions a realitzarpels organismes de control que afecten a instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC). - Nota aclaridora sobre la documentació necessàriaper efectuar els tràmits associats a les instal·lacions de Baixa Tensió amb les empreses distribuïdores elèctriques. - Nota informativa sobre el règim d’autorització i registre aplicable a les instal·lacions generadores d’energia elèctrica connectades en xarxa interior. -Nou registre d’inscripció d’instal·lacions mitjançant Canal Empresa. Declaració responsable i formulari de dades tècniques. En tot el conjunt normatiu descrit en aquest llibre estan incloses totes aquellesreferències normatives que poden ajudar a localitzari aportar les eines adequades per facilitar l’estudii consulta sobre la normativa en instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió.
Socio/a Abacus 31,54€
PVP 31,54€
SANF E4 Vitamine et plus 1/Élève
Socio/a Abacus 30,82€
PVP 32,44€
MCM E5 Bugs World/Student's book
Socio/a Abacus 32,39€
PVP 34,19€
GP E3 Música/Camins Saber
Socio/a Abacus 37,06€
PVP 39,01€
El llibre d'Història de la filosofia de segonde batxillerat es compon de 9 unitats amb preguntes de pàgina, textos al marge i un dossier d'activitats icomentaris de text al final de cada unitat. En unesunitats s'analitza amb detall l'obra de filòsofs de referència (unitats d'autor) i en les altres s'emmarquen els autors treballats (unitats d'enllaç). El conjunt abraça tota la història de la filosofia. A més, remarca tant la continuïtat dels diferents corrents comla ruptura, quan n'hi ha, al llarg del temps. Totesles eines didàctiques que es proposen estan interrelacionades i la coherència del conjunt permet al professor començar pel cos del text, però també per les preguntes del marge o per les imatges.
Socio/a Abacus 36,48€
PVP 36,48€
¿Por qué saltan las ballenas fuera del agua? ¿Qué hace que nuestros cuerpos se muevan? Guess What! tiene las respuestas. A través de hermosas fotografías, videos absorventes y temas fascinantes, este curso llevaa los alumnos a través de un sorprendente viaje, permitiéndoles explorar el mundo mientras aprenden inglés. Se hace especial enfásis en la auto-reflexión, permitiendo a los niños aprender con confianza y conseguir grandes resultados.
Socio/a Abacus 21,30€
PVP 22,49€
SANF S1 Essentiel et plus/Elève
Socio/a Abacus 41,84€
PVP 44,04€
MGH CF GM Formulación Magistral
Socio/a Abacus 40,80€
PVP 40,80€
ALG P Jardín letras/Leer 1
Socio/a Abacus 15,48€
PVP 15,48€
Método que tiene como finalidad introducir a los niños en el proceso de la lectura y escritura proporcionando las necesidades básicas para garantizar que acaban la etapa con un buen nivel lectoescritor. El proyecto presta una cuidada atención a la prevención de dificultades asociadas al proceso lectoescritor y al trabajo específico de los prerrequisitos. Ofrece múltiples actividades de discriminación auditiva para desarrollar la conciencia fonológica de los alumnos. Es además un método que recoge metodologías educativas deplena actualidad (aprendizaje cooperativo, manipulativo, inteligencias múltiples...), y donde el juego y la creatividad tienen un papel fundamental en el aprendizaje. Su hilo conductor va asociado a cada una de las letras del abecedario y a cuentos donde, además defomentar la animación a la lectura y la comprensiónlectora, se presentan temáticas y contextos que ayudan a trabajar los valores fundamentales desde las primeras etapas de aprendizaje.  Incluye entorno digital.
Socio/a Abacus 13,59€
PVP 13,59€