ūüĎč Cupón: 6REGALO | 6€ gratis ūüíł en LEGO o Playmobil‚Ěē

Idiomas

Otras categorías
30 000 entradas en la parte latino-español¬ē 11 000 entradas en la parte español-latino¬ē Los artículos contienen gran abundancia de ejemplos, tomados de losautores más importantes, que facilitan la comprensión y ofrecen latraducción más adecuada a cada contexto¬ē Indica el régimen de los verbos¬ē Introduce como entradas las formulas irregulares y de difícilidentificación (pretéritos, participios, etc.) ¬ē Indica la cantidad delas sílabas (largas y breves)¬ē Incluye 91 grabados, mapas y explicaciones¬ē Cuadro de abreviaturas latinas Se acompaña de un anexo editado deforma independiente con un resumen de gramática latina, completamenterenovado, que incluye:¬ē Esquemas dirigidos al estudio y la memorización¬ē Explicaciones sobre los temas a tratar¬ē Notas destinadas a servir como ayuda en las pruebas de selectividad¬ē Aclaraciones específicas sobre particularidades gramaticales máscomplejas
Socio/a Abacus 22,32€
PVP 23,50€
The best way to get your students talking now even better. English File Third Edition has been fine-tuned in response to teacher feedback. It keeps the best of the previous series fun and enjoyable lessons which get your students talking and adds engaging
Socio/a Abacus 45,03€
PVP 47,40€
Socio/a Abacus 26,15€
PVP 27,53€
Socio/a Abacus 25,05€
PVP 26,37€
Un curs de català modern i innovador, elaborat amb un enfocament basat en l'acció, en el qual la tasca és la unitat essencial. - Proposa una seqüència didàctica clara i sistemàtica. - Un ventall d'activitats estimulants, variades i significatives. - Plant
Socio/a Abacus 14,25€
PVP 15,00€
Socio/a Abacus 28,45€
PVP 29,95€
El diccionario más completo par estudiantes de primaria. Edición completamente renovada y actualizada, con el vocabulario más usualde nuestro tiempo.
Socio/a Abacus 18,90€
PVP 19,90€
OUP English File INT 4E/SB+WB
Socio/a Abacus 44,27€
PVP 46,60€
Pour enfants débutants, une méthode ludique, claire et rassuranteZigzag : une approche méthodologique actionnelle et interculturelleZigzag : un voyage à travers le monde francophone avec ses héros -Félix, le blogueur reporter, Lila sa petite copine, Madame Bouba, lagourmande et aussi Tilou le loup, Pic Pic le hérisson et Pirouette, lachouetteZigzag, c'est :- Un livre de l'élève avec CD audio inclus (chansons et comptines)- Un cahier d'activités en couleurs- Un triple CD audio collectif pour la classe (livre de l'élève + cahierd'activités)- Un guide pédagogique avec fiches téléchargeablesLes « plus » de Zigzag :- Des cartes images ludiques pour dynamiser l'apprentissage du lexique(flashcards téléchargeables)- Un portfolio téléchargeable- Des enregistrements audio riches et variés- Une version numérique complète pour TBI ou vidéoprojecteur- Un site internet compagnon
Socio/a Abacus 10,12€
PVP 10,65€
Les llengües són un element de comunicació, però al mateix tempsconstitueixen un deis signes d´identitat cultural més rellevants. Lallengua materna és corpòriament inaugural, inicia l´expressió silenciosade la confusió amb el cos de la mare, inicia a això que no podràesborrar cap altra llengua apresa. Encara que la parla inaugural caiguíen desús o es perdi, sempre quedarà. La llengua materna es írreductiblea tota traducció. La diversitat lingüística és un fet en el món d´avui,que s´afiança cada día mes. En un futur pròxim tots els homes i lesdones del món seran multilingües. Per un costat tindrem la llenguad´identitat, la llengua estimada, la llengua materna, i per un altretindrem les llengües de comunicació formal i internacional que mposen enl´aldea global en qué vivim. Aquest Vocabularí visual català-àrab és uninstrument imprescindible d´acollida per ajudar a suavitzar aquest pastan important que fan els nens i nenes, joves i adults deis països àrabsen abandonar la seva terra natal i arribar a Catalunya. Serveix aaquestes persones com a eina de comunicació i d´integració en facilitar-los d´aprenentatge de la nova llengua partint del reconeixement i lavaloració de la seva llengua d´origen i/o de la seva cultura. Per unapart, troben escrita, acompanyant la il•lustració, la llengua estimada,la de casa, la seva, aquella que els dóna seguretat per una altra, lallengua d´acollida, de comunicació, d´estudi de traball, de futur. Unfutur que es presenta amable, porquè ja en el primer moment se sentiranrespectats en allò que els identifica: la seva llengua.També té com aobjectiu facilitar als catalanoparlants l´aprenentatge, en forma amena ipràctica, d´un vocabulari bàsic de llengua àrab, cosa que permet decrear un pont de comunicació i apropament entre persones de diferentscultures, que ja convivim en el mateix territori. El Vocabulari visualcatalà-àrab és un material pedagògic que pot ser usat per aprendre unléxic bàsic català o àrab, tant a classe com a nivellfamiliar, oindividualment, a casa o amb els amics. Esperem que contribueixi a obrirun canal més de convivència amb les persones d´origen àrab que viuen aCatalunya, en afavorir una millor comunicació enteniment, per construir,entre tots i amb la riquesa que ofereix la diversitat, un món millor onprevalguin el respecte i la pau.
Socio/a Abacus 9,50€
PVP 10,00€
&quot T&#39 explicaré el meu secret: només s&#39 hi veu bé amb el cor el més important és invisible als ulls.&quot Un aviador en troba perdut al desert del Sàhara, després que el seu avió s&#39 hagi avariat. Allà, coneix el Petit Princep, que ve d&
Socio/a Abacus 12,35€
PVP 13,00€
Socio/a Abacus 20,80€
PVP 21,90€