Llibres de gramàtica i vocabulari en llengües asiàtiques i africanes

Aavv

VILLACELI Tarjetas vocabulario/Japonés
Socis 26,60€
28,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

VILLACELI Tarjetas vocabulario/Chino
Socis 26,60€
28,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 14,25€
15,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

VILLACELI Tarjetas vocabulario/Ruso
Socis 26,60€
28,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Vocabulario clave para la preparación al HSK- 1/3:La serie de libros Vocabulario clave para la reparación al HSK consta de 3 volúmenes: niveles 1-3, nivel 4 y nivel 5. Cada libro, en función del programa de estudios de aptitud china, contiene una lista completa del vocabulario requerido para cada nivel. El vocabulario está ordenado en función de su frecuencia en la pruebay se divide en cuatro categorías: superalta frecuencia, alta frecuencia, baja frecuencia y frecuencia cero. Las muestras de frases están basadas en los documentos de prueba de HSK para ayudar a los alumnos a comprender mejor el funcionamiento de las pruebas y centrarse más en el vocacabulario clave y difícil.Este volumen corresponde a los niveles 1 a 3, en versión chino-español.
Socis 16,15€
17,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 9,02€
9,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
En primer lugar, se ha tratado de ofrecer una descripción estructural de la lengua china, comenzando por el nombre y sus modificadores, pasando por el verboy sus rasgos principales, incluyendo adverbios preverbales y complementos posverbales, siguiendo con explicaciones sobre la oración, donde el sujeto y su predicación verbal están definidos por el uso pragmáticodel orden de las palabras y las partículas de la oración. Finalmente, se centra en los textos, en los cuales se encuentran abreviaciones y otras flexibilidadesestructurales, dependiendo del contexto o cotexto.En segundo lugar, se han tenido en cuenta las necesidades funcionales. De ahí que, siempre que ha sidoposible, se haya desarrollado el análisis en forma de unidades de significado, proporcionando un amplio vocabulario práctico para ilustrar el uso de la lengua. En la mayoría de los casos, los ejemplos del libroestán seguidos de una traducción literal y una traducción coloquial.
Socis 22,32€
23,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Vocabulario clave para la preparación al HSK -nivel 5La serie de libros Vocabulario clave para la preparación al HSK consta de3 volúmenes: niveles 1-3, nivel 4 y nivel 5. Cada libro, en función del programa de estudios de aptitud china, contiene una lista completa del vocabulario requerido para cada nivel.El vocabulario está ordenado enfunción de su frecuencia en la prueba y se divide encuatro categorías: superalta frecuencia, alta frecuencia, baja frecuencia y frecuencia cero. Las muestrasde frases están basadas en los documentos de pruebade HSK para ayudar a los alumnos a comprender mejor el funcionamiento de las pruebas y centrarse más en elvocabulario clave y difícil.Este volumen corresponde al nivel 5, en versión chino-español.
Socis 19,09€
20,10€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Vocabulario clave para la preparación al HSK- nivel 4La serie de libros Vocabulario clave para la preparación al HSK consta de 3 volúmenes: niveles 1-3, nivel 4 y nivel 5. Cada libro, en función del programa de estudios de aptitud china, contiene una lista completa del vocabulario requerido para cada nivel.El vocabulario está ordenado en función de su frecuencia en la prueba y se divide en cuatro categorías: superalta frecuencia, altafrecuencia, baja frecuencia y frecuencia cero. Las muestras de frases están basadas en los documentos deprueba de HSK para ayudar a los alumnos a comprendermejor el funcionamiento de las pruebas y centrarse más en el vocabulario clave y difícil.Este volumen corresponde al nivel 4, en versión chino-español.
Socis 11,78€
12,40€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
ALBUJAYRA Gramática práctica árabe
Socis 12,35€
13,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Bonàs, Rosend

Les llengües són un element de comunicació, però al mateix tempsconstitueixen un deis signes d´identitat cultural més rellevants. Lallengua materna és corpòriament inaugural, inicia l´expressió silenciosade la confusió amb el cos de la mare, inicia a això que no podràesborrar cap altra llengua apresa. Encara que la parla inaugural caiguíen desús o es perdi, sempre quedarà. La llengua materna es írreductiblea tota traducció. La diversitat lingüística és un fet en el món d´avui,que s´afiança cada día mes. En un futur pròxim tots els homes i lesdones del món seran multilingües. Per un costat tindrem la llenguad´identitat, la llengua estimada, la llengua materna, i per un altretindrem les llengües de comunicació formal i internacional que mposen enl´aldea global en qué vivim. Aquest Vocabularí visual català-àrab és uninstrument imprescindible d´acollida per ajudar a suavitzar aquest pastan important que fan els nens i nenes, joves i adults deis països àrabsen abandonar la seva terra natal i arribar a Catalunya. Serveix aaquestes persones com a eina de comunicació i d´integració en facilitar-los d´aprenentatge de la nova llengua partint del reconeixement i lavaloració de la seva llengua d´origen i/o de la seva cultura. Per unapart, troben escrita, acompanyant la il•lustració, la llengua estimada,la de casa, la seva, aquella que els dóna seguretat per una altra, lallengua d´acollida, de comunicació, d´estudi de traball, de futur. Unfutur que es presenta amable, porquè ja en el primer moment se sentiranrespectats en allò que els identifica: la seva llengua.També té com aobjectiu facilitar als catalanoparlants l´aprenentatge, en forma amena ipràctica, d´un vocabulari bàsic de llengua àrab, cosa que permet decrear un pont de comunicació i apropament entre persones de diferentscultures, que ja convivim en el mateix territori. El Vocabulari visualcatalà-àrab és un material pedagògic que pot ser usat per aprendre unléxic bàsic català o àrab, tant a classe com a nivellfamiliar, oindividualment, a casa o amb els amics. Esperem que contribueixi a obrirun canal més de convivència amb les persones d´origen àrab que viuen aCatalunya, en afavorir una millor comunicació enteniment, per construir,entre tots i amb la riquesa que ofereix la diversitat, un món millor onprevalguin el respecte i la pau.
Socis 9,50€
10,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Terol Rojo, Gabriel

Universitat València
Socis 9,02€
9,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

VILLACELI Tarjetas vocabulario/Arabe
Socis 26,60€
28,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

HER Nihongo 1-2/Bunpo-Gramática
Socis 33,25€
35,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 33,16€
34,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

HIPERION Gramática/textos árabes elementales
Socis 9,50€
10,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
VILLACELI Vocabulario Arabe/Animales
Socis 2,66€
2,80€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

HER Gramática Árabe/+CD
Socis 28,31€
29,80€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
POPULAR Caligrafía china elemental 2
Socis 9,50€
10,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

VILLACELI Vocabulario chino/granja
Socis 2,66€
2,80€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 2,66€
2,80€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
VILLACELI Vocabulario chino/ciudad
Socis 2,66€
2,80€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
VILLACELI Vocabulario japonés/Baño
Socis 2,66€
2,80€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
NORMA Japonés en viñetas/Integral
Socis 23,75€
25,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.