Hawa

Altres categories
RICH E5 Go! 5/AB
Soci/a Abacus 24,01€
PVP 25,43€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
SANF S1 Parachute/Cahier pack
Soci/a Abacus 24,99€
PVP 26,46€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 30,22€
PVP 32,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu... GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia els continguts de tots els cursos establint ponts desd'Infantil fins a Batxillerat. PROXIMITAT Perquè ésun projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constant amb l'escola, un projecte que comparteix, ambmestres, professors, alumnes i famílies, els reptesde l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocamentcompetencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines,recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària,Construïm proposa que l'alumne sigui l'eix principaldel procés d'aprenentatge, basant-se en aquests tresprincipis: LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptesteòrics s'adquireixen a través de l'acte de reflexionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, ies recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnata aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines quehan de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a laseva realitat més propera. LA VERSATILITAT Un projecte flexible que enfoca l'aprenentatge de la manera més convenient en cada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint al professor l'acompanyament per fer-hode manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les seves necessitats.
Soci/a Abacus 38,72€
PVP 41,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Cuaderno de actividades con Grammar Builder y Pupil¿sCD-ROM.
Soci/a Abacus 23,93€
PVP 25,34€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
GP E1 Problemes/Deca/16
Soci/a Abacus 23,29€
PVP 24,66€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
OUP E5 All About Us/CB
Soci/a Abacus 27,37€
PVP 28,98€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu fet des de l'escolta activa i el diàleg constant amb l'escola, un projecte que comparteix amb mestres, alumnes i famíliesels reptes de l'educació davant les noves situacionssocials.Les claus del projecte són:PROJECTE GLOBALSeqüencia els continguts de tots els cursos de l'etapad'Educació Primària establint ponts amb Educació Infantil i ESO.INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLESIntrodueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiplesal cicle inicial, i les tècniques de treball cooperatiu a cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat.COMPETÈNCIESOrienta cap a un aprenentatge eficaç preparant els alumnes per superar ambèxit les proves de competències al cicle mitjà i superior.INNOVACIÓAcompanya els mestres en la introduccióde metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l'escola i l'èxit educatiu. PROXIMITATOfereix nous recursos als mestres, situant la guia didàctica digital com a eix central de l'activitatdocent en diàleg constant entre el material imprès iels recursos de la web.COMPROMÍSS'implica decididament amb l'escola i les famílies en el compromís d'educar els ciutadans del futur.
Soci/a Abacus 6,93€
PVP 7,34€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu fet des de l'escolta activa i el diàleg constant amb l'escola, un projecte que comparteix amb mestres, alumnes i famíliesels reptes de l'educació davant les noves situacionssocials.Les claus del projecte són:PROJECTE GLOBALSeqüencia els continguts de tots els cursos de l'etapad'Educació Primària establint ponts amb Educació Infantil i ESO.INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLESIntrodueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiplesal cicle inicial, i les tècniques de treball cooperatiu a cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat.COMPETÈNCIESOrienta cap a un aprenentatge eficaç preparant els alumnes per superar ambèxit les proves de competències al cicle mitjà i superior.INNOVACIÓAcompanya els mestres en la introduccióde metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l'escola i l'èxit educatiu. PROXIMITATOfereix nous recursos als mestres, situant la guia didàctica digital com a eix central de l'activitatdocent en diàleg constant entre el material imprès iels recursos de la web.COMPROMÍSS'implica decididament amb l'escola i les famílies en el compromís d'educar els ciutadans del futur.
Soci/a Abacus 15,90€
PVP 16,83€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
VVC E2 Matemàtiques competencials(3)/Zoom
Soci/a Abacus 18,15€
PVP 19,22€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Cuaderno de actividades. Incluye acceso a la Pupil´sApp en Navio, un mundo inmersivo con actividades de lenguaje gamificadas.
Soci/a Abacus 23,55€
PVP 24,93€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu fet des de l'escolta activa i el diàleg constant amb l'escola, un projecte que comparteix amb mestres, alumnes i famíliesels reptes de l'educació davant les noves situacionssocials. Les claus del projecte són: PROJECT
Soci/a Abacus 37,44€
PVP 39,65€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
KLETT Logisch Neu A2/AB+OnlAudio
Soci/a Abacus 15,68€
PVP 16,61€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El método ABN se basa en las distintas descomposiciones del número y se adapta al nivel que tiene cada alumno en numeración y cálculo mental. La suma, la resta, la multiplicación y la división se basan en el concepto de cada operación (juntar, quitar, sumar variasveces la misma cantidad y repartir en partes iguales), por lo que no existen reglas carentes de significado para los niños, que deban aprender y aplicar de memoria. En el método ABN todo se basa en las distintasdescomposiciones del número. Se trata de ver los números por dentro.
Soci/a Abacus 7,99€
PVP 8,46€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
VV E6 Religión/Lanikai
Soci/a Abacus 20,02€
PVP 21,20€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
MCM E5 New Tiger 5/PB Bk Pack
Soci/a Abacus 26,18€
PVP 27,72€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
EDVV E4 Naturalesa/Superpixepolis
Soci/a Abacus 25,37€
PVP 26,86€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 6,42€
PVP 6,80€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu... GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia elscon- tinguts de tots els cursos establint ponts desd'Infantil fins a l'ESO.PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓPerquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei del'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursosi serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint uncontacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïmproposa que l'alumne sigui l'eix principal del procésd'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptes teòrics s'adquireixen a través de l'acte de refl exionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitatmés propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexible queenfoca l'aprenentatge de la manera més convenient encada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint alprofessor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les sevesnecessitats.
Soci/a Abacus 39,87€
PVP 42,21€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 27,07€
PVP 28,66€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
EP S2 Smart Time/SB
Soci/a Abacus 29,88€
PVP 31,64€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Lengua castellana y literatura 3 ESO (projecte Atòmium) és un llibre de 12 unitats en el qual es treballenels continguts de manera competencial. En les unitats se segueix una seqüència didàctica molt ordenada:apartir de textos literaris, es treballa la dimensió comunicativa, la comprensió i l'expressió orals i escrites i, en un bloc específic que permet el treball deles competències bàsiques, es treballa l'ortografia,el lèxic i la semàntica, la morfologia i la sintaxi.Amb aquests llibres els alumnes aprenen a comunicar-se millor, a escoltar, parlar, llegir i escriure ambfluïdesa i correcció.
Soci/a Abacus 34,68€
PVP 36,72€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
TEIC S1 Biologia/Ecos/15
Soci/a Abacus 42,99€
PVP 45,25€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
TEI E4 C.Lectora 12/Me chiflan
Soci/a Abacus 4,25€
PVP 4,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.