Secundària (ESO)

SANF S2 Club Parachute/Élève pack
Socis 32,76€
38,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 38,32€
45,51€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
VOR S1 Geografia i historia/15
Socis 38,04€
45,17€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Teide Text

TEIC S2 Tecnologia/20
Socis 37,40€
44,41€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 39,80€
47,26€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
SANF S3 Club Parachute/Élève pack
Socis 32,76€
38,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
DYNAMIC 1 SB - Matèria: ANGLÈS -Curs: ESO 1 - Edat: 12 a 13 anys - Idioma: Anglès-britanic
Socis 32,90€
39,07€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 40,24€
47,79€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Cultura i valors ètics 1 ESO (projecte Atòmium) és un llibre que presenta els continguts curriculars organitzats en 30 sessions de treball, aproximadament una per cada setmana del curs escolar. Els continguts s'estructuren en tres dimensions: la personal (enquè s'ajuda els alumnes a actuar amb autonomia en lapresa de decisions i a ser responsables dels propisactes), la interpersonal (en què es fomenta el diàleg) i la sociocultural (en la qual els alumnes aprenena comprendre i a valorar el nostre món,i a analitzarcríticament l'entorn).
Socis 17,92€
21,28€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
EDB S1 Comprensión lectora
Socis 10,96€
13,02€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 24,52€
29,12€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 38,04€
45,17€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 39,80€
47,26€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 38,84€
46,12€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 45,77€
48,31€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 37,28€
44,27€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 39,80€
47,26€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 45,77€
48,31€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
MCM S2 New Pulse 2/WB pack/19
Socis 21,56€
25,60€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu:GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia els con- tinguts de tots els cursos establint ponts des d'Infantil fins a l'ESO.PROXIMITAT Perquè és un projectefet des de l'escolta activa i el diàleg constant ambl'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suport directeen qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïm proposa que l'alumne sigui l'eix principal del procés d'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LAREFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptes teòrics s'adquireixen a través de l'acte de refl exionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumneshan de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre al'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitat més propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexible que enfoca l'aprenentatge de la manera més convenient en cada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint al professor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les seves necessitats.
Socis 38,68€
45,93€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
BUR S4 New Action/WB
Socis 24,71€
26,08€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 29,24€
34,72€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
TEIC S1C Educació Física/19
Socis 31,84€
37,81€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Llengua catalana i literatura 4 ESO (projecteAtòmium) és un llibre de 12 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial. En lesunitats se segueix una seqüència didàctica molt ordenada: a partir de textos literaris, es treballa la dimensió comunicativa, la comprensió i l'expressió oralsi escrites i, en un bloc específic que permet el treball de les competències bàsiques, es treballa l'ortografia, el lèxic i la semàntica, la morfologia i la sintaxi. Amb aquests llibres els alumnes aprenen a comunicar-se millor, a escoltar, parlar, llegir i escriure amb fluïdesa i correcció.
Socis 35,15€
41,74€
Has afegit la quantitat màxima disponible.