1º ESO

Aavv

PEAR S1 Challenge Global/Student's book
Socios 41,28€
43,45€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 38,88€
46,17€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu... GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia elscon- tinguts de tots els cursos establint ponts desd'Infantil fins a l'ESO.PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓPerquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei del'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursosi serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint uncontacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïmproposa que l'alumne sigui l'eix principal del procésd'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptes teòrics s'adquireixen a través de l'acte de refl exionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitatmés propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexible queenfoca l'aprenentatge de la manera més convenient encada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint alprofessor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les sevesnecessitats.
Socios 39,40€
46,79€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

TG S1 Socials/Digital-paper
Socios 15,40€
18,29€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Curso de tres niveles con un enfoque muy práctico. Através de contextos simulados y de un análisis del lenguaje, el alumno es capaz de crear un “espacio” en el que poder personalizar ese lenguaje y describir supropio entorno. Crea una interfaz entre el mundo queconoce y un mundo exterior nuevo por descubrir.
Socios 22,32€
26,51€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 32,52€
38,62€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Vicens Vives

VVRM S1 Biology & geology (1)/B&G
Socios 28,08€
33,35€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 29,64€
35,20€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 27,60€
32,78€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BUR BAR S1 House of Arden
Socios 9,45€
9,95€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

RICH SR1 Oscar
Socios 10,69€
11,25€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAE S1 Biología y Geología/Beta/19
Socios 38,84€
46,12€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

BURC S1 Real English/Workbook/Català
Socios 21,72€
25,79€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.