4º Primaria

OUP E4 Natural Science mod 3
Socios 6,48€
7,70€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Help with Homework is a fun way to link school and home learning, helping children reinforce key skills..A revised and updated edition of this popular series, bringing it in line with the latest curriculum. Fun, age appropriate activities help children develop core maths and literacy skills. Colourful design and reward stickers motivate learners, making this series the ideal preparation for preschool
Socios 4,75€
5,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu: GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia elscontinguts de tots els cursos establint ponts des d'Infantil fins a l'ESO. PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologiesinnovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al serveide l'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquèes materialitza en solucions, continguts, eines, recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suportdirecte en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. Claus del Projecte CONSTRUÏMa Primària: COMPETÈNCIES BÀSIQUES Orienta cap a unaprenentatge eficaç fomentant la transversalitat dels continguts, la funcionalitat dels aprenentatges i l'autonomia de l'alumnat, a la vegada que els preparaper superar amb èxit les proves de competències al cicle mitjà i superior. INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Introdueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiples al cicle inicial, posant-les en relació amb les competències bàsiques, com a estratègia peratendre la diversitat a l'aula i a través d'un seguit de recursos audiovisuals i interactius allotjats enl'entorn digital. TREBALL COOPERATIU Presenta propostes de treball amb tècniques cooperatives a totes les àrees de cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat a l'aula, fomentant així l'aprenentatge entre iguals. ENSENYAMENT PROTEGIT Incorpora les estratègies i tècniques de l'Ensenyament Protegit, que fan el contingut acadèmic comprensible, significatiu i interessant per als alumnes a través dela presentació de models, organitzadors gràfics, vocabulari clau... PROJECTE DIGITAL Presenta un entornvirtual d'aprenentatge amb noves funcionalitats que situa la guia didàctica digital com a eix central de l'activitat docent, en diàleg constant entre el material imprès i els recursos web.
Socios 38,48€
45,70€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 13,96€
16,58€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E4 Think Natural Science/CE M4
Socios 4,00€
4,75€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MAR E4 Religió catòlica/16
Socios 30,68€
36,43€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Aquest quadern contiua la sèrie iniciada amb Papageno1. Eatà pensat com un complement de l'assignatura deMúsica, tant per a Educació Primària com per a Secundària.
Socios 9,20€
9,68€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MUSICAV E4 Música y yo/Castellano
Socios 17,86€
18,80€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Esta guía contiene una serie de recursos didácticos para todos los apartados de cada unidad. También incluye una explicación detallada de cada unidad, así comouna ampliación del material didáctico, un control decada unidad y una evaluación trimestral, las biografías de los autores mencionados en el libro, el solucionario de los ejercicios del cuaderno del alumno y delos controles y evaluaciones trimestrales, las canciones originales con acordes (acompañamiento instrumental para la cantata “Un mundo mejor…”) y, finalmente,la propuesta de informe trimestral. Todo este material está pensado con el fin de que el alumnado adquiera los conocimientos correspondientes a este curso ygoce a su vez de la música, ya sea tocando, escuchando, cantando, bailando… o sea, viviendo y participando activamente del acontecimiento musical. Para guiaral alumno hacia la música, que es el objetivo fundamental de la enseñanza del lenguaje musical, es preciso un método. Sin embargo, éste es sólo un elemento pedagógico auxiliar que no puede suplir la tarea del profesor, que es quien mejor puede transmitir el entusiasmo y la ilusión por el aprendizaje y la vivencia musical.
Socios 9,50€
10,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VV E4 Young Stars Plus/AB
Socios 21,40€
25,41€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANE E4 Natu.+Soci./Science/19
Socios 48,72€
57,86€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E4 Literacy Mighty Surus
Socios 10,24€
12,16€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Aquesta guia conté una sèrie de recursos didàctics per a tots els apartats de cada unitat. També inclou una explicació detallada de cada unitat, així com una ampliació del material didàctic, un control de cada unitat i una avaluació trimestral, les biografies delsautors anomenats al llibre, el solucionari dels exercicis del quadern de l’alumne i dels controls i avaluacions trimestrals, les cançons originals amb acords (acompanyaments per a la cantata “Un món millor…”) i,finalment, la proposta d’informe trimestral. Totaquest material està pensat per tal que l'alumnat adquireixi els coneixements corresponents a aquest cursi gaudeixi al seu torn de la música, ja sigui tocant,escoltant, cantant, ballant… és a dir, vivint i participant activament de l'esdeveniment musical. Per guiar l'alumne cap a la música, que és l'objectiu fonamental de l'ensenyament del llenguatge musical, cal unmètode. No obstant això, aquest és només un elementpedagògic auxiliar que no pot suplir la tasca del professor, que és qui millor pot transmetre l'entusiasmei la il·lusió per l'aprenentatge i la vivència musical.
Socios 9,50€
10,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Recull de continguts curriculars de Medi social adaptats a l àmbit escolar i pensat per facilitar la cercad informació, la seva comprensió i la integració delconeixement.
Socios 21,18€
22,30€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

ALGAR E4 Lengua-cuaderno 2/Mochila
Socios 7,64€
9,07€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SANF S4 Ludo/Élève
Socios 17,08€
20,28€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BROMV E4 Valencià-quadern 1/Far
Socios 7,64€
9,07€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BROMV E4 Matemàtiques/Capicua/Far
Socios 29,60€
35,15€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ALGAR E4 Lecturas/Luciérnaga
Socios 17,92€
21,28€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

OUP E4 L&T Science/SB Pack
Socios 32,88€
39,05€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
3 quaderns per curs, un per a cada trimestre. Coordinats amb els continguts dels llibres de text. Com a complement de la tasca diària a l'aula. Com a reforç enperíodes no escolars. Treball de la comprensió lectora, l'ortografia i la morfosintaxi. La tipologia d'activitats i els continguts es plantegen a partir d'unaanàlisi de les necessitats de l'alumnat que començaa sistematitzar la llengua, tant si és la seua llengua materna com si no.
Socios 7,64€
9,07€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANIB E4 Socials/15
Socios 26,72€
31,73€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ALG E4 Matemáticas-cuaderno 1/Explora
Socios 7,64€
9,07€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 13,25€
13,95€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.