Libros de métodos en catalán

Comelles, Salvador

Suficiència 1. Solucionari Editorial Barcanova ISBN 9788448943622
Socios 7,12€
7,50€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

NEXE 2. Llibre 3. Català bàsic per a estrangers Editorial Casals ISBN 9788421832097
Socios 7,51€
7,91€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

PREPARA'T PER A LES PROVES DE LA JQCV Amb recursos sonors i solucions descarregables Adequat a les noves proves de la JQCV Basat en el marc Europeu Comú de Referència Díhuit unitats que treballen la llengua oral i la llengua escrita. Explicacions breus i didàctiques, i activitats engrescadores per a millorar la competència comunicativa dels aprenents.  Aprenentatge per tasques, és a dir, amb la pràctica interactiva de la llengua en situacions comunicatives versemblants.  Treball de la fonètica i l'ortografia amb el suport d'àudios, activitats escrites i exercicis de dicció i discriminació.  Continguts de morfologia i sintaxi treballats en contextos diversos.  Importància del vocabulari per a ampliar la competència lingüística de l'aprenent.
Socios 28,97€
30,50€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Mas, Marta

Aquest llibre conté: exercicis, solucions dels exercicis, gramàtica d’ús i transcripcions de tots els materials auditius. Exercicis: hi ha sis unitats corresponents a les sis unitats del Llibre de l’alumne. Cada unitat té entre 30 i 40 exercicis, segons la complexitat de cadascuna. La progressió dels elements lingüístics que s’hi treballen és paral·lela a la del Llibre de l’alumne. Solucions: són darrere dels exercicis. Gramàtica: es tracta d’una gramàtica d’ús seqüenciada per unitats que conté explicacions sobre la forma i l’ús dels elements gramaticals necessaris, només, per resoldre cada activitat del Llibre de l’alumne. Al final hi ha un resum dels paradigmes dels elements gramaticals apareguts al Llibre de l’alumne, presentats en quadres generals. Transcripcions: és el compendi de les transcripcions de tots els elements orals enregistrats, tant del Llibre de l’alumne com del Llibre d’exercicis.
Socios 19,00€
20,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Manual para la preparación de los cursos correspondientes a este nivel de aprendizaje. Comprende cuatro apartados: fonética, sintaxis, morfología y ejercicios de repaso. Cada apartado incluye, al final, la clave con las soluciones de los ejercicios.
Socios 11,40€
12,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Mas, Marta

Conté una introducció on s’explica la metodologia, l’estructura i el maneig de tots els materials que componen Veus 3, i les explicacions, unitat per unitat i activitat per activitat, del Llibre de l’alumne. En les explicacions per a cada activitat se n’explica l’objectiu, algunes observacions relacionades amb trets importants o conflictius, lingüístics o socioculturals, i el desenvolupament o els passos a seguir per resoldre l’activitat. En algunes activitats es fan suggeriments d’activitats complementàries i s’adjunten materials addicionals. Finalment, s’hi indiquen els números dels exercicis del Llibre d’exercicis relacionats amb cadascuna de les activitats i els punts de la Gramàtica als quals es pot acudir o a què es pot adreçar els alumnes. Si les activitats tenen una solució, aquesta es dóna al final del desenvolupament de l’activitat.
Socios 20,90€
22,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
A Punt és un mètode d'aprenentatge de català, com a segona llengua, elaborat d’acord amb les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar del Consell d’Europa, amb un enfocament basat en l’acció, en el qual la tasca és la unitat essencial per a la programació i l’ensenyament. Una estructura clara i sistemàtica, unes activitats estimulants i variades, i una proposta de tasques finals en cada unitat permeten a l’alumne desenvolupar de manera eficaç i amena la competència comunicativa. Va adreçat a estudiants adolescents i adults de català que viuen tant als territoris de parla catalana com de fora, i fomenta el treball en col·laboració, que obre espais d’interacció i de negociació semblants als que els alumnes poden experimentar fora de l’aula.
Socios 16,15€
17,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Garcia Balasch, Teresa

Suficiència 3. Solucionari Editorial Barcanova ISBN 9788448941901
Socios 7,12€
7,50€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Boixaderas, Rosa

Aquest projecte està dissenyat perquè l'alumnat nouvingut, a partir de de 10 anys, que ja té un cert domini de la lectoescriptura, pugui aprendre la llengua, els trets culturals i els costums de Catalunya.Partint de les estructures de comunicació oral més senzilles i necessàries, es pretén que els alumnes siguin capaços, un cop acabat el llibre, de comprendre i expressar-se bé i, fins i tot, de redactar petits textos.
Socios 13,30€
14,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

D'ací d'allà B1 (2017) Editorial Tabarca ISBN 9788480254366
Socios 35,72€
37,60€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 23,65€
24,90€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

NEXE 2. Llibre 2. Català bàsic per a estrangers Editorial Casals ISBN 9788421832073
Socios 7,51€
7,91€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Comelles, Salvador

Complement per al treball de lèxic a les classes de llengua. Amb aquests jocs variats es practica la comprensió del text, l'ús del diccionari, la precisió lèxica i l'ampliació de registres, a través d'un treball en equip que demana agilitat i coordinació.
Socios 15,26€
16,06€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Monegal, Carme

És un llibre ple de suggeriments pràctics que pot ser útil per a tots els mestres i professors que volen fer fer pràctiques de català parlat als seus alumnes. El llibre es divideix en dues parts. A la primera part hi ha moltes indicacions i molt detallades per treballar cadascuna de les nocions, agrupades en 15 àrees temàtiques. Tant les situacions bàsiques de diàleg com les activitats-joc que s'hi proposen detallen els objectius comunicatius que tenen, l'habilitat lingüística que treballen
Socios 35,34€
37,20€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Cinquè curs de català del nou mètode A Punt modern i innovador, elaborat amb un enfocament basat en l'acció, en el qual la tasca és la unitat essencial per a la programació i l'ensenyament.
Socios 28,50€
30,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Casajuana, Maria Josep

On és l'Ona? Editorial l'Àlber ISBN 9788488887825
Socios 11,40€
12,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Aquesta Clau conté el solucionari de la carpeta d'Exercicis del Català complet /2. Català complet és un curs superior de llengua catalana (dividit en tres volums), que constitueix un manual d'estudi i consulta per als qui vulguin dominar la llengua en tots els seus aspectes, tal com correspon a una persona culta. El segon volum estudia la morfologia i la sintaxi, és a dir, la gramàtica pròpiament dita. Al final conté una antologia literària mab autors dels segles XIV-XV (de sant Vicent Ferrer a Jaume Roig).
Socios 3,99€
4,20€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 9,02€
9,50€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Aquest curs de pronunciació és un material per a la correcció fonètica que serà útil a totes les persones que vulguin assimilar els sons propis del català i consolidar la seva competència en l’ús d’aquesta llengua. El mètode és d’especial interès per a totes les persones a les quals cal un bon domini oral de l’idioma per a la seva professió.
Socios 19,95€
21,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Pellicer Borràs, Joan Enric

Òptim 3. 10 proves nivell superior Editorial En Logística ISBN 9788494092732
Socios 16,62€
17,50€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Proves d'ací i d'allà mitjà C1 Editorial Tabarca ISBN 9788480252751
Socios 15,53€
16,35€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Digui, digui. Guida per l'Apprendimento. Nivell 1 Editorial Abadia de Montserrat ISBN 9788484150824
Socios 13,87€
14,60€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llibre d'exercicis per reforçar els coneixements apresos. Els àudios estan disponibles a la web.
Socios 19,00€
20,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Material de autoaprendizaje dirigido de la comunidad rumanesa residente en Cataluña. Proporciona un primer contacto con la lengua catalana, a la vez que permite entender y practicar frases cotidianas para facilitar las comunicaciones con la sociedad de acogida. Se divide en tres apartados: información básica sobre la lengua y la cultura catalanas, lecciones de catalán inicial con diálogos relacionados con la vida cotidiana y, finalmente, un último bloque con diálogos más avanzados.
Socios 7,60€
8,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.