Libros de estudios de pedagogía

¿Eres un profesional del sector educativo y necesitas seguir formándote en la materia? No te pierdas nuestra amplia y variada selección de estudios de pedagogía. Navega entre nuestra recopilación y encuentra la lectura que estabas buscando.

Surt al carrer la nova edició del nostre Temari per a la preparació deles proves selectives d’accés a places de Subaltern/a d’AdministracióGeneral, de l’Ajuntament de Barcelona.Aquest volum desenvolupa els 10temes exigits pel programa oficial, publicat al Diari Oficial de laGeneralitat de Catalunya, nº 7738, el 31 d’octubre de 2018.A més, alfinal de cada tema incloem un qüestionari amb 10 preguntes de 4respostes alternatives cadascuna, per tal que l’alumne pugui autoavaluarel coneixement que ha adquirit amb la part teòrica, identificar lesllacunes i consolidar la seva formació.
45,00€ Socio/a Abacus 42,75€
45,00€ PVP 42,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Segurament molts de vosaltres teniu encara records vívids de quan un pal podia ser qualsevol cosa, de quan vau descobrir que una caixa de cartró era la millor joguina del món, dels escenaris que fèieu per al fort de Playmobil o de fer «pastetes» i experiments culinaris amb fang i altres milers d'ingredients. Les peces soltes són, per dir-ho de manera senzilla, això mateix: materials de joc no estructurat. Materials, coses, objectes, estris, eines, ingredients... i ja veureu que molt més. Tenen en comú una cosa: sense ser RES poden ser-ho TOT. L'únic límit és la imaginació de qui les fa servir. Peces soltes. El joc infi nit de crearés un llibre de fi nal obert, un inici, unreset, una porta, una eina... I, sobretot, unaincitacióal joc, a l'experimentació i a la creativitat. Benvinguts a l'univers de les peces soltes! Gaudiu-lo mol
25,00€ Socio/a Abacus 23,75€
25,00€ PVP 23,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
24,00€ Socio/a Abacus 22,80€
24,00€ PVP 22,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Desclée de Brouwer
15,00€ Socio/a Abacus 14,25€
15,00€ PVP 14,25€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Todos tenemos una opinión sobre los docentes: que si no están preparados, que si tienen muchas vacaciones, que si la manera de dar clases se ha quedado desfasada&#x02026 Tanto quienes no han pisado una escuela desde los diecisiete años como los expertos
16,00€ Socio/a Abacus 15,20€
16,00€ PVP 15,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Mad
28,00€ Socio/a Abacus 26,60€
28,00€ PVP 26,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Després de gairebé un decenni d’inici de la crisi econòmica, l’Anuari2016 fa balanç de tot el que està relacionat amb els seus impactes sobrel’educació i, en un moment en què sembla que la sortida es comença apercebre, planteja escenaris i propostes sobre com encarar el futur del’educació a Catalunya.Estructurat en tres gransblocs, enprimer lloc analitza una sèrie d’indicadors que ofereixen unaradiografia actualitzada i quantificada de l’estat de l’educació alnostre país. En segon lloc, fa una anàlisi de l’agenda política i eldesenvolupament de polítiques educatives entre el 2012 i el 2016. Eltercer bloc conté un treball monogràfic centrat en l’evolució del’educació durant aquests darrers anys marcats per la crisi i presenta,des de diferents angles, perspectives alternatives sobre quinespolítiques públiques en educació, en un context de recuperacióeconòmica, podrien servir millor l’interès d’assolir una educació dequalitat, inclusiva i amb equitat, en línia amb l’agenda europea i tambéamb els Objectius per al Desenvolupament Sostenible en l’horitzó 2030.L’estat de l’educació a Catalunya és un estudi dirigit per BernatAlbaigés i Francesc Pedró i, en el qual han col·laborat dotze expertsmés en aquest àmbit.
32,00€ Socio/a Abacus 30,40€
32,00€ PVP 30,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Reedició d'un llibre històric de dos autors de referència i traduït per Marta Mata. Document imprescindible en la història de la literatura infantil.
17,95€ Socio/a Abacus 17,05€
17,95€ PVP 17,05€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
L'AMPA, com a fórmula associativa de familiars d'alumnes a l'escola, és vigent avui? Quantes AMPA hi ha a Catalunya? Quina aportació fan a la vida dels centres educatius? Tenen espai els pares i mares en la presa de decisions i en la gestió escolar? Hi ha diferències entre els centres públics i privats? A partir de l'enquesta a 1.500 AMPA i directors de centres educatius, aquest informe analitza el funcionament, l'estructura i la participació a les AMPA i es pregunta sobre els reptes de futur de l'associacionisme de paresi mares al voltant de l'escola.
5,00€ Socio/a Abacus 4,75€
5,00€ PVP 4,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Contribució crítica al debat sobre els vincles entre els docents i les famílies de l'alumnat, una qüestió incòmoda i cabdal alhora per comprendre els resultats desiguals de l'alumnat. S'hi qüestiona el discurs actual d'acusació mútua entre mestres i progenitors, i s'hi proposen elements per a una vinculació alternativa que porti a millorar l'equitat dels resultats acadèmics.
5,00€ Socio/a Abacus 4,75€
5,00€ PVP 4,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Té a les seves mans la nova edició del Temari Específic 1 de Tècnic/aEspecialista de Grau Mitjà Sanitari en Cures Auxiliars d’Infermeria,vàlid per a la preparació de les proves d’accés a aquesta categoria del’Institut Català de la Salut.El seu contingut desenvolupa els Blocs 1, 5 i 6 exigits en el programaoficial, publicat al DOGC de 3 d’octubre de 2018, de manera rigorosa idetallada, i es completa amb un segon volum que desenvolupa els Blocs 2a 4 el volum de Qüestionaris i el Temari i Qüestionari Transversals.En definitiva, es tracta de que aquest manual compleixi l’objectiu quetot opositor persegueix, optimitzar les hores d’estudi i acudir al’examen amb garanties d’èxit.
27,00€ Socio/a Abacus 25,65€
27,00€ PVP 25,65€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
43,00€ Socio/a Abacus 40,85€
43,00€ PVP 40,85€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llibre de contes il?lustrats acompanyats de materialdidàctic que té per objectiu donar a conèixer als infants i als seus educadors les principals eines que utilitzen els mediadors quan ajuden els qui es troben en conflicte. Els protagonistes dels contes es veuranimmersos, per atzar, dins els conflictes de diversosi, de vegades, curiosos personatges. Amb la seva intuïció i el seu saber fer intentaran ajudar-los, ho aconseguiran?
18,00€ Socio/a Abacus 17,10€
18,00€ PVP 17,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Quins són alguns dels principals reptes de l'educació a Catalunya? Quinrol té el professorat en la transformació educativa actual? Quinsefectes ha tingut la reducció dels pressupostos públics en l'educació?Com caldria aprofundir en la personalització de l'educació i en lainnovació educativa?El present informe Breu resumeix les principals idees i propostescontingudes da 'Reptes en l'educació a Catalunya. Anuari 2015. aixímateixm es presenten trenta-tres objectius per al sistema educatiucatalà, a tall d'agenda transformadora, que haurien de permetre bastirun sistema educatiu de major qualitat, més integrador i equitatiu iadaptat a les necessitats i demandes d'una societat en canvi constant.
5,00€ Socio/a Abacus 4,75€
5,00€ PVP 4,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
18,00€ Socio/a Abacus 17,10€
18,00€ PVP 17,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Surt al carrer aquesta nova edició del nostre volum de Qüestionaris,complement dels Temaris específics de Tècnic/a Especialista de GrauMitjà Sanitari en Cures Auxiliars d’Infermeria, vàlid per a lapreparació de les proves d’accés a aquesta categoria de l’InstitutCatalà de la Salut.L’estructura de l’obra segueix una sistemàtica per auna progressiva assimilació i consolidació dels coneixents teòricsadquirits, a través de tres tipus de proves: 24 test de temes, 4 testsparcials i 3 simulacres d’examen. Del que en resulta un total de gairebé900 preguntes.Com a complement indispensable dels volums teòrics, elsqüestionaris inclosos en aquesta obra pretenen ésser una eina deformació eficaç i amena per a l’èxit en les proves selectives.En adquirir aquest llibre, li proporcionem accés gratuït a la versió enlínia del qüestionari durant tres mesos, perquè pugui complementarl'estudi exercitant-se en la nostra plataforma. Un cop passats els tresmesos, pot renovar l'accés a aquest servei. Podrà realitzar tests pertemes, per blocs de matèries o de tot el programa complet, obtenintindicadors de resultats, evolució i progrés. Per activar aquest accés iaprofitar aquest recurs, ha de posar-se en contacte amb ADAMS Formació através del correu electrònic atclient-barcelona@adams.es. L'alta enaquest servei es podrà activar en el moment de la compra o més endavant.
34,00€ Socio/a Abacus 32,30€
34,00€ PVP 32,30€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Este libro persigue un doble objetivo: en primer lugar, proporcionar elementos de reflexión y de ayuda a los estudiantes que se enfrentan por primera vez a la redacción de un texto académico de envergadura o a aquellos que ya han intentado escribir este tipo de textos y se han sentido desbordados, poco capaces, angustiados y tentados de abandonar, en segundo lugar, pretende que los tutores, profesores o directores de estos estudiantes puedan utilizar el libro como un recurso más cuando se trata de orientarles y ayudarles a afrontar los procesos y productos de la comunicación académica.
19,40€ Socio/a Abacus 18,43€
19,40€ PVP 18,43€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Educación hoy Narcea
12,50€ Socio/a Abacus 11,87€
12,50€ PVP 11,87€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Quins han estat els efectes de la crisi econòmica sobre l’educació aCatalunya? En un context de recuperació, quines haurien de ser lesprioritats per a la reinversió educativa?Després de gairebé un decenni des de l’inici de la crisi econòmica,Bernat Albaigés i Francesc Pedró han dirigit un ambiciós estudi sobrel’impacte que aquesta crisi ha tingut en l’educació a Catalunya.Aquest Informe breu resumeix les principals idees i propostescontingudes a l’estudi en qüestió, L’estat de l’educació a Catalunya.Anuari 2016, en què s’ofereix una radiografia actualitzada iquantificada de l’educació al país alhora que es plantegen escenaris ipropostes per afrontar el futur.
5,00€ Socio/a Abacus 4,75€
5,00€ PVP 4,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Surt al carrer aquesta nova edició del nostre volum de Qüestionaris,complement dels Temaris específics de Diplomat/da Sanitari/ària enInfermeria, per a la preparació de les proves selectives d’accés a llocsde treball d’aquest grup de l’Institut Català de la Salut.L’estructurade l’obra segueix una sistemàtica per a una progressiva assimilació iconsolidació dels coneixents teòrics adquirits, a través de tres tipusde proves: 33 qüestionaris de tema, 9 qüestionaris parcials i 6simulacres d’examen, del que en resulta un total de més de 1.400preguntes. El bloc 7, per la seva especificitat, presenta un testdiferenciat de la resta.Com a complement indispensable dels volumsteòrics, els qüestionaris inclosos en aquesta obra pretenen ésser unaeina de formació eficaç i amena per a l’èxit en les proves selectives.Diplomat-ada Sanitari-ària en Infermeria ICS
45,00€ Socio/a Abacus 42,75€
45,00€ PVP 42,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
L obra expressa els pensaments que tenen els membres d una família, integrada pels pares, tres fills i tres avis, respecte a situacions educatives, escolars i no escolars. Aquests personatges es complementen amb els docents i directius d un institut
15,00€ Socio/a Abacus 14,25€
15,00€ PVP 14,25€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Cuentos sanadores es un libro práctico para ayudar atratar situaciones y comportamientos especialmente complejos, tales como un cambio de residencia, los miedos, el duelo o la enfermedad.
20,50€ Socio/a Abacus 19,47€
20,50€ PVP 19,47€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Els infants que practiquen esport enforteixen els seus valors? Aprenen a pensar en el grup, a esforçar-se, a compartir dins i fora del terreny de joc? Traslladen els valors positius de l'esport fora de l'àmbit esportiu? Aquest informe reflexiona sobre l'educació en valors a través de l'esport a partir de l'avaluació del programa FutbolNet de la Fundació FC Barcelona, implementat a Catalunya el curs 2012-2013. L'anàlisi evidencia l'impacte en els seus participants i, alhora, aporta suggeriments per a una millora educativa del programa en futures edicions.
5,00€ Socio/a Abacus 4,75€
5,00€ PVP 4,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Anàlisi del període 2003-2009, un període històric i transcendental per la rotunditat dels canvis i transformacions, que combina labonança econòmica amb els primers anys de recessió. Dels resultats impacta l'empobriment i la vulnerabilitat d'àmplies capes socials: entre el 2003 i el 2009, el 38% dels adults catalans s'ha desclassat o empobrit. Tal com demostraven anàlisis anteriors dels mateixos autors (vegeu el llibre Educació i mobilitat social a Catalunya, de la mateixa col·lecció Polítiques) l'educació es confirma com el principal factor neutralitzador del classisme d'origen i maximitza les oportunitats d'aquells que assoleixen nivells educatius terciaris (FP superior o universitaris).Amb aquesta publicació ampliem la recerca continuada sobre educació i mobilitat social al nostre país, a partir de les dades del Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PAD). . De tots tres volums de la recerca hem elaborat una síntesi a l'Informe Breu Crisi, desigualtats i benestar vulnerable. Anàlisi longitudinal del PAD (2003-2009).
18,00€ Socio/a Abacus 17,10€
18,00€ PVP 17,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Compra estudios de pedagogía online

En la sección estudios de pedagogía disponemos de una amplia selección de lecturas, guías y manuales sobre esta disciplina, dirigidos especialmente a educadores y otros profesionales del sector educativo.

Encontrarás una amplia variedad de temas que abarcan desde educación inclusiva, manuales, historia de la educación, método Montessori para bebés, educar en el feminismo, contra el machismo o en la felicidad, así como educación infantil y primaria, entre muchos otros.