ūüíł¡4€ DE REGALO! ūüéĀ ¡toda la info aquí‚Ěē

Otras lenguas asiáticas y africanas

Otras categorías
Ceac
Socio/a Abacus 16,10€
PVP 16,95€
Socio/a Abacus 15,15€
PVP 15,95€
Socio/a Abacus 7,50€
PVP 7,90€
Les llengües són un element de comunicació, però al mateix tempsconstitueixen un deis signes d´identitat cultural més rellevants. Lallengua materna és corpòriament inaugural, inicia l´expressió silenciosade la confusió amb el cos de la mare, inicia a això que no podràesborrar cap altra llengua apresa. Encara que la parla inaugural caiguíen desús o es perdi, sempre quedarà. La llengua materna es írreductiblea tota traducció. La diversitat lingüística és un fet en el món d´avui,que s´afiança cada día mes. En un futur pròxim tots els homes i lesdones del món seran multilingües. Per un costat tindrem la llenguad´identitat, la llengua estimada, la llengua materna, i per un altretindrem les llengües de comunicació formal i internacional que mposen enl´aldea global en qué vivim. Aquest Vocabularí visual català-àrab és uninstrument imprescindible d´acollida per ajudar a suavitzar aquest pastan important que fan els nens i nenes, joves i adults deis països àrabsen abandonar la seva terra natal i arribar a Catalunya. Serveix aaquestes persones com a eina de comunicació i d´integració en facilitar-los d´aprenentatge de la nova llengua partint del reconeixement i lavaloració de la seva llengua d´origen i/o de la seva cultura. Per unapart, troben escrita, acompanyant la il•lustració, la llengua estimada,la de casa, la seva, aquella que els dóna seguretat per una altra, lallengua d´acollida, de comunicació, d´estudi de traball, de futur. Unfutur que es presenta amable, porquè ja en el primer moment se sentiranrespectats en allò que els identifica: la seva llengua.També té com aobjectiu facilitar als catalanoparlants l´aprenentatge, en forma amena ipràctica, d´un vocabulari bàsic de llengua àrab, cosa que permet decrear un pont de comunicació i apropament entre persones de diferentscultures, que ja convivim en el mateix territori. El Vocabulari visualcatalà-àrab és un material pedagògic que pot ser usat per aprendre unléxic bàsic català o àrab, tant a classe com a nivellfamiliar, oindividualment, a casa o amb els amics. Esperem que contribueixi a obrirun canal més de convivència amb les persones d´origen àrab que viuen aCatalunya, en afavorir una millor comunicació enteniment, per construir,entre tots i amb la riquesa que ofereix la diversitat, un món millor onprevalguin el respecte i la pau.
Socio/a Abacus 9,50€
PVP 10,00€
Socio/a Abacus 7,50€
PVP 7,90€
Larousse
Socio/a Abacus 28,40€
PVP 29,90€
HER Ruso para principiantes A1.1
Socio/a Abacus 18,81€
PVP 19,80€
Japonés para el viajero será la compañía perfecta para el viajero rumbo a Japón. Esta guía es perfecta para comunicarse ydisfrutar aún más del viaje.
Socio/a Abacus 7,55€
PVP 7,95€
Socio/a Abacus 10,93€
PVP 11,50€
Socio/a Abacus 7,55€
PVP 7,95€
Larousse
Socio/a Abacus 28,40€
PVP 29,90€
Guía de conversación para entenderse en árabe. Los contenidos de este cuaderno se articulan según las situaciones típicas de los viajes (medios de transporte,alojamientos, restaurantes, compras, etc.) y son defácil y rápida localización, gracias al empleo de páginas de distintos colores. Todos los términos y frases incluyen su pronunciación de forma sencilla y clara: basta con leer los textos tal y como están escritos e imitar en la medida de lo posible la entonación local. Se incluye un buen número de frases imprescindibles, en fichas para señalar con el dedo. Con un práctico diccionario de viaje y páginas para notas.
Socio/a Abacus 9,40€
PVP 9,90€