Libros en lenguas asiáticas y africanas

Otras categorías
Guía de conversación para entenderse en árabe. Los contenidos de este cuaderno se articulan según las situaciones típicas de los viajes (medios de transporte,alojamientos, restaurantes, compras, etc.) y son defácil y rápida localización, gracias al empleo de páginas de distintos colores. Todos los términos y frases incluyen su pronunciación de forma sencilla y clara: basta con leer los textos tal y como están escritos e imitar en la medida de lo posible la entonación local. Se incluye un buen número de frases imprescindibles, en fichas para señalar con el dedo. Con un práctico diccionario de viaje y páginas para notas.
Socio/a Abacus 9,40€
PVP 9,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Japonés para el viajero será la compañía perfecta para el viajero rumbo a Japón. Esta guía es perfecta para comunicarse ydisfrutar aún más del viaje.
Socio/a Abacus 7,55€
PVP 7,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Ruso para el viajero será la compañía perfecta para el viajero rumbo a los países que tienen como lengua oficial el ruso.Esta guía es perfecta para comunicarse y disfrutar aún más del viaje.
Socio/a Abacus 7,55€
PVP 7,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Les llengües són un element de comunicació, però al mateix tempsconstitueixen un deis signes d´identitat cultural més rellevants. Lallengua materna és corpòriament inaugural, inicia l´expressió silenciosade la confusió amb el cos de la mare, inicia a això que no podràesborrar cap altra llengua apresa. Encara que la parla inaugural caiguíen desús o es perdi, sempre quedarà. La llengua materna es írreductiblea tota traducció. La diversitat lingüística és un fet en el món d´avui,que s´afiança cada día mes. En un futur pròxim tots els homes i lesdones del món seran multilingües. Per un costat tindrem la llenguad´identitat, la llengua estimada, la llengua materna, i per un altretindrem les llengües de comunicació formal i internacional que mposen enl´aldea global en qué vivim. Aquest Vocabularí visual català-àrab és uninstrument imprescindible d´acollida per ajudar a suavitzar aquest pastan important que fan els nens i nenes, joves i adults deis països àrabsen abandonar la seva terra natal i arribar a Catalunya. Serveix aaquestes persones com a eina de comunicació i d´integració en facilitar-los d´aprenentatge de la nova llengua partint del reconeixement i lavaloració de la seva llengua d´origen i/o de la seva cultura. Per unapart, troben escrita, acompanyant la il•lustració, la llengua estimada,la de casa, la seva, aquella que els dóna seguretat per una altra, lallengua d´acollida, de comunicació, d´estudi de traball, de futur. Unfutur que es presenta amable, porquè ja en el primer moment se sentiranrespectats en allò que els identifica: la seva llengua.També té com aobjectiu facilitar als catalanoparlants l´aprenentatge, en forma amena ipràctica, d´un vocabulari bàsic de llengua àrab, cosa que permet decrear un pont de comunicació i apropament entre persones de diferentscultures, que ja convivim en el mateix territori. El Vocabulari visualcatalà-àrab és un material pedagògic que pot ser usat per aprendre unléxic bàsic català o àrab, tant a classe com a nivellfamiliar, oindividualment, a casa o amb els amics. Esperem que contribueixi a obrirun canal més de convivència amb les persones d´origen àrab que viuen aCatalunya, en afavorir una millor comunicació enteniment, per construir,entre tots i amb la riquesa que ofereix la diversitat, un món millor onprevalguin el respecte i la pau.
Socio/a Abacus 9,50€
PVP 10,00€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquest Diccionari ha aparegut en un moment en què laXina assoleix un paper cada vegada més decisiu a nivell mundial i ha augmentat les seves relacions amb elsaltres pobles. Els Països Catalans no en resten al marge, i això es reflecteix en un interès creixent envers la llengua i la civilització xineses i en un increment de l'intercanvi comercial amb la Xina. És per això que aquest Diccionari pretén, a més a més de constituir una pràctica eina de consulta adreçada als nostres estudiants de xinès i als milers de xinesos queviuen entre nosaltres, esdevenir també profitós per atots aquells que necessiten la llengua per a la vidacomercial o per a la recerca acadèmica.· 20.000 entrades catalanes amb 38.000 accepcions i 6.000locucions· 6.000 caràcters xinesos amb 20.000 articles· 1.500 noms de lloc i de persona, històricsi mitològics
Socio/a Abacus 53,20€
PVP 56,00€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 15,15€
PVP 15,95€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Para dummies Ceac
Socio/a Abacus 16,10€
PVP 16,95€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 7,50€
PVP 7,90€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
En els darrers anys, els intercanvis entre Rússia i els Països Catalans s'han intensificat en el terreny de l'art, de la música, de l'esport, de la ciència, dels negocis i del turisme. L'objectiu del Diccionari és oferir a l'usuari català una eina en la tasca de traduir del rus al català i ajudar també els catalanòfils russoparlants. Amb aquesta finalitat, l'obra ofereix una rica selecció d'expressions, girs i construccions russes amb els equivalents catalans corresponents, i viceversa, no tan sols de l'àmbit de la llengua estàndard sinó també del registre col·loquiali de la terminologia especialitzada, amb una atencióespecial a les expressions actuals i als neologismesque el lector pot trobar tant a la premsa contemporània com a les publicacions científiques.· 48.000 entrades· 94.000 accepcions· 15.000 locucions, frases fetes i refranys· 6.000 exemples d'ús· 2.000 noms de lloc i de persona, històrics i mitològics
Socio/a Abacus 53,20€
PVP 56,00€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
HER Ruso para principiantes A1.1
Socio/a Abacus 18,81€
PVP 19,80€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
La obra ideal para familiarizarse con el vocabularioy las expresiones básicas del árabe. - 2 000 palabras y expresiones - 1 imagen por palabra - 80 temashabituales del día a día - Fotografías divertidas para memorizar fácilmente las palabras Con páginas sobre cultura árabe y un mini diccionario español-árabeal final de la obra.
Socio/a Abacus 12,30€
PVP 12,95€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
HER Ruso para Hispanohablantes 2/Libro
Socio/a Abacus 29,45€
PVP 31,00€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.