Ciclos Formativos

Otras categorías
Esta nueva edición, versión revisada y corregida de la obra Electrónica publicada anteriormente en 2017, correspondiente al Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, se ha realizado considerando dos grandes bloques temático
Socio/a Abacus 28,40€
PVP 29,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MGHC CF GS Formació Orientació Laboral 13
Socio/a Abacus 23,94€
PVP 25,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MGH CF GM Business Elements/SB
Socio/a Abacus 36,05€
PVP 37,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
PAR CF Circ. eléctri. aux. vehículo 2E
Socio/a Abacus 33,25€
PVP 33,25€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
PAR CFGS Gestión financiera/19
Socio/a Abacus 31,35€
PVP 33,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
PAR PACF Pruebas acceso/Tecn.industrial
Socio/a Abacus 20,90€
PVP 22,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MGH CF Simulación empresarial/17
Socio/a Abacus 34,67€
PVP 36,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MGH CF GM Inglés/Libro
Socio/a Abacus 39,38€
PVP 41,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aspectos como el liderazgo, la motivaci≤n, la comunicaci≤n, las reuniones de trabajo, la negociaci≤n o losconflictos laborales son abordados de forma amena, sencilla y esquemßtica. Libro que se adapta por tantoa cualquier tipo de organizaci≤n
Socio/a Abacus 31,35€
PVP 33,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquest és un llibre que serveix, entre d'altres coses, per impartir les Matemàtiques del Curs de Preparació de la Prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior. El llibre s'adapta al temari i les característiques d'aquest curs i és, a la vegada, una eina de classe i d'autoformació, ja que està especialment dissenyat perquè els alumnes el puguin fer servir autònomament si no poden assistir a classe o es preparen la prova per lliure. Per aquest motiu, en cada tema es comença pràcticament de zero i s'inclouen les solucionsde tots els exercicis. Els temes d'aquesta segona edició s'han actualitzat i coincideixen amb els del temari oficial de matemàtiques de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior publicat en la Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre, DOGC núm. 5778, de20.12.2010.' El llibre s'ha estructurat en quatre blocs: I. Aritmètica i àlgebra (Conjunts numèrics, Equacions, Polinomis i Successions), II. Geometria (Trigonometria, Vectors en el pla i Nombres complexos), III. Funcions i gràfics (Funcions i Derivades), IV. Estadística i probabilitat (Estadística unidimensional, Estadística bidimensional i Probabilitat). La part teòrica i les explicacions són molt detallades i els exemples i exercicis, molt pautats. El fet que l'alumnedisposi de totes les solucions al llibre li permet també anar avaluant el seu progrés. Molts dels exemplesi exercicis del llibre estan basats en els que han sortit a les proves d'accés a Cicles Formatius de GrauSuperior que s'han fet fins al moment.
Socio/a Abacus 28,31€
PVP 28,31€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MGH CF GM Técnicas de almacén
Socio/a Abacus 35,58€
PVP 37,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MGHC CF GS Gestió de la documentació jurídica i empresarial
Socio/a Abacus 37,00€
PVP 38,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.